Wednesday, April 30, 2008

လက္ထပ္ျခင္းဟူသည္

“ အိမ္ေထာင္ဦး ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ရည္ စုတ္ထိုး၊ သည္သံုးမ်ဳိး ခ်က္မပိုင္လွ်င္၊ ေနာင္ျပင္ရန္ ခက္ခဲႀကံဳလိမ့္္ “ ဟူေသာ စကားသည္ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဦး ဟူေသာ စကား၌ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကရာတြင္ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမ မတူၾကပါ။ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမၾကား တစ္သက္တာ အတိုင္းအဆမဲ့ ရင္းႏွီးစြာ တာဝန္ယူႏိုင္ရန္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ကတိသစၥာျဖင့္ လက္ထပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ထပ္ျခင္းအေပၚ ယူဆမႈ ျခားနားပါသည္။

ေယာက်္ားသည္ မိန္းမကို မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအနက္ ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္ၿပီး မိန္းမသည္ ေယာက်္ားကို မိမိအား အကာအကြယ္ေပးမည့္ ေကာင္းကင္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ လက္မထပ္မီကပင္ “ ဘုန္းတိုးသူ ေယာက်္ားဟုတ္၊ မဟုတ္ သိရွိ ရေပမည္ “။
“ မိုးေသာက္ေနေပၚ၊ က်ဴးေက်ာ္အိပ္ျခင္း၊ ပ်င္းရိၾကမ္းၾကဳတ္၊ ေသာက္ထုတ္ေသစာ၊ ေဝးေျမတာသို႔၊ သြားလာကိုယ္ထူး၊ အိမ္ရာက်ဴးဟု၊ ေျခာက္ဦးပုဂၢိဳလ္၊ စည္းစိမ္တုိ၍၊ ပ်က္ၿပိဳး ႏြမ္းညိွဳး၊ ဘုန္းမတိုးဟု …ဟူေသာ မဃေဒဝ လကၤာ ပုဒ္ေရ ၂၄၂ အရ…

(၁) မိုးေသာက္၊ ေနထြက္ အိပ္စက္သူ၊
(၂) အပ်င္းႀကီးေသာသူ၊
(၃) ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူ၊
(၄) ေဝးေျမ ရပ္ျခားသို႔ တစ္ဦးတည္း သြားတတ္သူ၊
(၅) အရက္ေသစာ ေသာက္စား မူးယစ္ တတ္သူ၊
(၆) သူတစ္ပါးအိမ္ရာ က်ဴးလြန္တတ္သူ၊

ေျခာက္ဦးကို လက္ထပ္မိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း ဘုန္းကံ တိုးတက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ၊ အမ်ိဴးသမီးတို႔၏ ဘုန္းတန္ခိုး တိုးတက္မႈသည္ ေယာက်္ားတို႔ အေပၚ၌ တည္မွီေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ ေယာက်္ားမ်ားက သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈကို ေလာင္းေၾကးအျဖစ္ ထား၍ မိန္းမမ်ားက သူတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေလာင္းေၾကးအျဖစ္ ထားရေသာ အေလာင္းအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ မိန္းကေလးမဆို သူမတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မဆံုးရႈံးလိုၾကပါ၊ အိမ္ေထာင္သည္ ဘဝတိုင္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲလိုၾကသည္။ ထိုေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳိးသည္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးုျပည့္စံုမွသာ ရွိႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ မဆင္မျခင္ အိမ္ေထာင္က်၊ ေနာက္မွ ေနာင္တရ “ မျဖစ္ၾကေလေအာင္ “ ပါသံုးပါ၊ ခ်ာသံုးခ်ာ၊ ကြာသံုးကြာ အိမ္ေထာင္မႈ၊ မျပဳေရွာင္ေလပါ “ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ပါသံုးပါ “ ဆိုသည္မွာ -
(၁) ေႄကြးမ်ား ပါလာသူ၊
(၂) ေရာဂါမ်ား ပါလာသူ၊
(၃) အပိုစားမည့္သူ ပါလာသူ၊

ခ်ာသံုးခ်ာ “ ဆိုသည္မွာ -
(၁) ပညာအရည္အခ်င္း ႏံုခ်ာသူ၊
(၂) အလုပ္အကိုင္ ႏုံခ်ာသူ၊
(၃) အက်င့္စာရိတၱ ႏုံခ်ာသူ၊

ကြာသံုးကြာ “ ဆိုသည္မွာ -
(၁) ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ကြာျခားသူ၊
(၂) အယူဝါဒခ်င္း ကြာျခားသူ၊
(၃) စိတ္ေနသေဘာထားခ်င္း ကြာျခားသူ
ဟူ၍ ျဖစ္ၾကသည္။

(၁) သုညဘဝက စရမည္ကို မေၾကာက္ေသာ သူသည္ ေယာက်္ားေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္္လည္း မိမိလက္ထပ္မည့္ ေယာက်္ားသည္ေႃကြးမ်ား ထူလ်က္ အႏုတ္လကၡဏာက စရမည္ဆိုလွ်င္ သင္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေလာင္းေၾကးသည္ အႏိုင္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

(၂) “ အိပ္(ခ်္) အိုင္ဗီြ၊ ေအအိုင္ဒီအက္(စ္) “၊ ကာလသားေရာဂါ ႏွင့္ အဆုတ္ေရာဂါစေသာ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားရွိေနသည့္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ႏွင့္ လက္ထပ္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုေရာဂါမ်ားသည္ သင္တို႔ဆီသို႔ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ဆိုသလို ကူးစက္ေတာ့မည္၊ ေမြးလာမည့္ သားစဥ္၊ ေျမးဆက္သည္လည္း လူစဥ္ မမီႏုိင္ေတာ့ေခ်၊ လင္က ေရာဂါရွိ၊ ထိုေရာဂါက သင့္ကိုကူး၊ သား, သမီးမ်ားမွာ ေရာဂါရ၊ ထိုအခါ ႏွလံုးသားထဲကလာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳိး သင့္မွာ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

(၃) မိမိ အိမ္ေထာင္စု၏ အက်ဳိးကို လံုးဝ မျပဳ၊ စားရုံသက္သက္သာ ေယာက်္ားဘက္က အပိုတစ္ေယာက္ ပါလာခဲ့လွ်င္ ရင္ထဲက လာသည့္ လႈိက္လွဲေသာအၿပံဳးမ်ား ေန႔စဥ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္။

(၄) ကုန္ေရာင္း / ကုန္ဝယ္ လုပ္မည့္ ႀကံေတာ့ တြက္ေရးက မတတ္၊ ငါးရာက်ပ္တန္ႏွင့္ ငါးဆယ္က်ပ္တန္ မခြဲတတ္။

(၅) ကာယကို ရင္းမည့္ ႀကံေတာ့ ေပါက္ခၽြန္း ႏွင့္ ေပါက္ဆိန္ ကြဲျပားစြာ မသိ၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေယာက်္ားမ်ဳိးကို ယူလွ်င္ သင္သာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ေတာ့မည္။

(၆) အရက္ေသာက္၊ ဖဲရုိက္၊ မိန္းမေပြ စသည့္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် အကုန္လုပ္ေနေသာသူအား “ သင္က ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုးခဲ့လွ်င္ “ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိိေသာ္ သေဘာမေနာ ၾကည္ျဖဴစြာႏွင့္ ဘဝခရီးလမ္း ေျဖာင့္တန္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ထမင္းရည္ကို အတူလ်က္ႏိုင္သည္မွာ ခ်စ္သူတို႔ သဘာဝ ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ပံုမွန္ စားဝတ္ေနေရးတို႔မွ ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲ၊ ႏံု႔ခ်ာလွေသာသူႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ အတူေနရမည့္ သင္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သုခ အတိုင္းအတာ အင္မတန္ နည္းေပလိမ့္မည္။

(၇) အမိတိုင္းျပည္၊ မိမိေမြးရပ္ေျမ၊ အေဖ၊ အေမ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား စသည္တို႔ကို စြန္႔ခြာၿပီး ႏွလံုးသား ဘာသာမဟုတ္၊ အတတ္ပညာဘာသာ ႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံရေသာ တိုင္းတစ္ပါးသားႏွင့္ အတူ ေနရမည္ဆိုလွ်င္ သင္၏ သုခသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာ ျပည့္စံုေကာင္း ျပည့္စံုေပမည္။

(၈) ၿငိမ္းေအး သာယာမႈခ်မ္းသာအစစ္ကို ေပးႏိုင္စြမ္းေသာ ဗုဒၶအရိပ္အာဝါသမွ ထြက္ခြာၿပီး အယူအဆမွားကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ သင္၏ ေနာက္ဘဝအတိုင္းအတာကုိ ေတြးေတာၾကည့္လိုက္ပါ။

(၉) အရာရာတိုင္း အယူအဆခ်င္း မတူသူ၊ စိတ္ေနသေဘာထားခ်င္း ကြာျခားသူႏွစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေနႏုိင္ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္၊ ဝိေရာဓိအသြင္ အၿမဲ ေဆာင္ေန၍ စိတ္ခ်မ္းသာမႈလည္း အၿမဲ ကင္းေဝးေနလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္မွ အခ်က္ ၉-ခ်က္တြင္ တစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီသူ၊ အထူးသျဖင့္ နံပါတ္ “ ၇၊ ၈၊ ၉” ႏွင့္ ကိုက္ညီသူတို႔ကို လက္ထပ္ရန္ မသင့္ေပ။

ထုိ႔ျပင္ “ လင္ဆိုးမယား တဖားဖား “ “ ကုန္ရႈံးတစ္ေခါက္၊ လင္ကုန္ရႈံး တစ္သက္လံုးေမွာက္ “ စသည္တို႔ကို မျဖစ္ရေလေအာင္ ေအာက္ပါ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ ၅- ခ်က္ကို ထပ္မံ၍ လိုက္နာလိုက္ပါ။

(၁) ပညာသင္ရမည့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ပညာမသင္ဘဲႏွင့္ ျပင္ပ အေပ်ာ္အပါးမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ကာ ရုံးျပင္ကနား ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ မရွိ၊ ပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳသည့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ႔မႈ မရွိေသာ လူစြမ္းလူစ တံုးသူကို ေရွာင္ပါ။

(၂) ရာထူးဂုဏ္သိန္ ေမွးမွိန္ၿပီး ဝန္ထမ္းမည္ကာမွ်ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလ်က လာဘ္စားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပမွ မရိုးသားစြာ ေငြရွာသူ၊ လူေပြ လူေတကို ေရွာင္ပါ။

(၃) ေန႔ေရာ ညပါ အရက္ေသစာ ေသာက္စားလ်က္ အရပ္ကို အားမနာ၊ သံေသးသံေၾကာင္ သီခ်င္းဆိုၿပီး မူးရူး ဆူဆဲ၊ ၾကက္တိုက္၊ ဖဲရိုက္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အတိအက် မရွိသူကို ေရွာင္ပါ။

(၄) ေအး၊ ပူ၊ ေစာ၊ မိုးခ်ဳပ္၊ ဗိုက္ျပည့္၊ ထမင္းဆာ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ဳိး ျပလ်က္ အလုပ္အကိုင္ ႀကိဳးစားျခင္းမရွိ၊ ကံေပးလွ်င္ ခ်မ္းသာမည္ ဟူ၍ ကံကိုသာ ရိုးမယ္ဖြဲ႔ ေနသူကို ေရွာင္ပါ။

(၅) ေက်ာင္းကန္ မသြား၊ ရြာမူ ရပ္မူ ဘာမွ မေဆာင္ရြက္၊ လူထဲသူထဲ မဝင္၊ ေတာထဲမွာေပ်ာ္၊ အမဲလိုက္၊ ငါးမွ်ားလ်က္ အခ်ိန္ျပည့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသူကို ေရွာင္ပါ။

သင္ အေရြးမမွားပါေစႏွင့္၊ သင္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ေယာက်္ား၏ အရည္အခ်င္း အမူအက်င့္ေတြႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခံရမွာ ျဖစ္သည္။

သင္တို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို -

(၁) မိခင္စိတ္၊
(၂) လံုၿခံဳစိတ္ခ်စိတ္၊
(၃) အခ်စ္စိတ္၊
(၄) ဖန္တီးလိုစိတ္၊
(၅) လိင္ကိစၥ ခြင့္ျပဳခ်က္

စသည္ စိတ္အေျခအေန ၅-မ်ဳိးသည္ လက္ထပ္ျဖစ္ရန္ ဖန္တီး လာပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သိရွိ နားလည္ လက္ခံ၍ ကိုယ္, စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာမည့္ ေနရာတြင္ နားခိုၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။


စာေရးသူမွတ္ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳၾကေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သိသင့္သည္မ်ားကို သိရွိ နားလည္ႏိုင္ရန္ " ဓမၼဗ်ဴဟာ စာေစာင္ " ထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္ ေရးသားထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳ ကံ ေကာင္းႏိုင္ၾကပါေစ...


0 comments:

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...