Wednesday, April 30, 2008

လက္ထပ္ျခင္းဟူသည္

“ အိမ္ေထာင္ဦး ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ရည္ စုတ္ထိုး၊ သည္သံုးမ်ဳိး ခ်က္မပိုင္လွ်င္၊ ေနာင္ျပင္ရန္ ခက္ခဲႀကံဳလိမ့္္ “ ဟူေသာ စကားသည္ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဦး ဟူေသာ စကား၌ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကရာတြင္ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမ မတူၾကပါ။ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမၾကား တစ္သက္တာ အတိုင္းအဆမဲ့ ရင္းႏွီးစြာ တာဝန္ယူႏိုင္ရန္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ကတိသစၥာျဖင့္ လက္ထပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ထပ္ျခင္းအေပၚ ယူဆမႈ ျခားနားပါသည္။

ေယာက်္ားသည္ မိန္းမကို မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအနက္ ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္ၿပီး မိန္းမသည္ ေယာက်္ားကို မိမိအား အကာအကြယ္ေပးမည့္ ေကာင္းကင္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ လက္မထပ္မီကပင္ “ ဘုန္းတိုးသူ ေယာက်္ားဟုတ္၊ မဟုတ္ သိရွိ ရေပမည္ “။
“ မိုးေသာက္ေနေပၚ၊ က်ဴးေက်ာ္အိပ္ျခင္း၊ ပ်င္းရိၾကမ္းၾကဳတ္၊ ေသာက္ထုတ္ေသစာ၊ ေဝးေျမတာသို႔၊ သြားလာကိုယ္ထူး၊ အိမ္ရာက်ဴးဟု၊ ေျခာက္ဦးပုဂၢိဳလ္၊ စည္းစိမ္တုိ၍၊ ပ်က္ၿပိဳး ႏြမ္းညိွဳး၊ ဘုန္းမတိုးဟု …ဟူေသာ မဃေဒဝ လကၤာ ပုဒ္ေရ ၂၄၂ အရ…

(၁) မိုးေသာက္၊ ေနထြက္ အိပ္စက္သူ၊
(၂) အပ်င္းႀကီးေသာသူ၊
(၃) ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူ၊
(၄) ေဝးေျမ ရပ္ျခားသို႔ တစ္ဦးတည္း သြားတတ္သူ၊
(၅) အရက္ေသစာ ေသာက္စား မူးယစ္ တတ္သူ၊
(၆) သူတစ္ပါးအိမ္ရာ က်ဴးလြန္တတ္သူ၊

ေျခာက္ဦးကို လက္ထပ္မိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း ဘုန္းကံ တိုးတက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ၊ အမ်ိဴးသမီးတို႔၏ ဘုန္းတန္ခိုး တိုးတက္မႈသည္ ေယာက်္ားတို႔ အေပၚ၌ တည္မွီေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ ေယာက်္ားမ်ားက သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈကို ေလာင္းေၾကးအျဖစ္ ထား၍ မိန္းမမ်ားက သူတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေလာင္းေၾကးအျဖစ္ ထားရေသာ အေလာင္းအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ မိန္းကေလးမဆို သူမတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မဆံုးရႈံးလိုၾကပါ၊ အိမ္ေထာင္သည္ ဘဝတိုင္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲလိုၾကသည္။ ထိုေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳိးသည္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးုျပည့္စံုမွသာ ရွိႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ မဆင္မျခင္ အိမ္ေထာင္က်၊ ေနာက္မွ ေနာင္တရ “ မျဖစ္ၾကေလေအာင္ “ ပါသံုးပါ၊ ခ်ာသံုးခ်ာ၊ ကြာသံုးကြာ အိမ္ေထာင္မႈ၊ မျပဳေရွာင္ေလပါ “ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ပါသံုးပါ “ ဆိုသည္မွာ -
(၁) ေႄကြးမ်ား ပါလာသူ၊
(၂) ေရာဂါမ်ား ပါလာသူ၊
(၃) အပိုစားမည့္သူ ပါလာသူ၊

ခ်ာသံုးခ်ာ “ ဆိုသည္မွာ -
(၁) ပညာအရည္အခ်င္း ႏံုခ်ာသူ၊
(၂) အလုပ္အကိုင္ ႏုံခ်ာသူ၊
(၃) အက်င့္စာရိတၱ ႏုံခ်ာသူ၊

ကြာသံုးကြာ “ ဆိုသည္မွာ -
(၁) ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ကြာျခားသူ၊
(၂) အယူဝါဒခ်င္း ကြာျခားသူ၊
(၃) စိတ္ေနသေဘာထားခ်င္း ကြာျခားသူ
ဟူ၍ ျဖစ္ၾကသည္။

(၁) သုညဘဝက စရမည္ကို မေၾကာက္ေသာ သူသည္ ေယာက်္ားေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္္လည္း မိမိလက္ထပ္မည့္ ေယာက်္ားသည္ေႃကြးမ်ား ထူလ်က္ အႏုတ္လကၡဏာက စရမည္ဆိုလွ်င္ သင္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေလာင္းေၾကးသည္ အႏိုင္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

(၂) “ အိပ္(ခ်္) အိုင္ဗီြ၊ ေအအိုင္ဒီအက္(စ္) “၊ ကာလသားေရာဂါ ႏွင့္ အဆုတ္ေရာဂါစေသာ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားရွိေနသည့္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ႏွင့္ လက္ထပ္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုေရာဂါမ်ားသည္ သင္တို႔ဆီသို႔ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ဆိုသလို ကူးစက္ေတာ့မည္၊ ေမြးလာမည့္ သားစဥ္၊ ေျမးဆက္သည္လည္း လူစဥ္ မမီႏုိင္ေတာ့ေခ်၊ လင္က ေရာဂါရွိ၊ ထိုေရာဂါက သင့္ကိုကူး၊ သား, သမီးမ်ားမွာ ေရာဂါရ၊ ထိုအခါ ႏွလံုးသားထဲကလာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳိး သင့္မွာ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

(၃) မိမိ အိမ္ေထာင္စု၏ အက်ဳိးကို လံုးဝ မျပဳ၊ စားရုံသက္သက္သာ ေယာက်္ားဘက္က အပိုတစ္ေယာက္ ပါလာခဲ့လွ်င္ ရင္ထဲက လာသည့္ လႈိက္လွဲေသာအၿပံဳးမ်ား ေန႔စဥ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္။

(၄) ကုန္ေရာင္း / ကုန္ဝယ္ လုပ္မည့္ ႀကံေတာ့ တြက္ေရးက မတတ္၊ ငါးရာက်ပ္တန္ႏွင့္ ငါးဆယ္က်ပ္တန္ မခြဲတတ္။

(၅) ကာယကို ရင္းမည့္ ႀကံေတာ့ ေပါက္ခၽြန္း ႏွင့္ ေပါက္ဆိန္ ကြဲျပားစြာ မသိ၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေယာက်္ားမ်ဳိးကို ယူလွ်င္ သင္သာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ေတာ့မည္။

(၆) အရက္ေသာက္၊ ဖဲရုိက္၊ မိန္းမေပြ စသည့္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် အကုန္လုပ္ေနေသာသူအား “ သင္က ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုးခဲ့လွ်င္ “ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိိေသာ္ သေဘာမေနာ ၾကည္ျဖဴစြာႏွင့္ ဘဝခရီးလမ္း ေျဖာင့္တန္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ထမင္းရည္ကို အတူလ်က္ႏိုင္သည္မွာ ခ်စ္သူတို႔ သဘာဝ ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ပံုမွန္ စားဝတ္ေနေရးတို႔မွ ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲ၊ ႏံု႔ခ်ာလွေသာသူႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ အတူေနရမည့္ သင္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သုခ အတိုင္းအတာ အင္မတန္ နည္းေပလိမ့္မည္။

(၇) အမိတိုင္းျပည္၊ မိမိေမြးရပ္ေျမ၊ အေဖ၊ အေမ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား စသည္တို႔ကို စြန္႔ခြာၿပီး ႏွလံုးသား ဘာသာမဟုတ္၊ အတတ္ပညာဘာသာ ႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံရေသာ တိုင္းတစ္ပါးသားႏွင့္ အတူ ေနရမည္ဆိုလွ်င္ သင္၏ သုခသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာ ျပည့္စံုေကာင္း ျပည့္စံုေပမည္။

(၈) ၿငိမ္းေအး သာယာမႈခ်မ္းသာအစစ္ကို ေပးႏိုင္စြမ္းေသာ ဗုဒၶအရိပ္အာဝါသမွ ထြက္ခြာၿပီး အယူအဆမွားကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ သင္၏ ေနာက္ဘဝအတိုင္းအတာကုိ ေတြးေတာၾကည့္လိုက္ပါ။

(၉) အရာရာတိုင္း အယူအဆခ်င္း မတူသူ၊ စိတ္ေနသေဘာထားခ်င္း ကြာျခားသူႏွစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေနႏုိင္ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္၊ ဝိေရာဓိအသြင္ အၿမဲ ေဆာင္ေန၍ စိတ္ခ်မ္းသာမႈလည္း အၿမဲ ကင္းေဝးေနလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္မွ အခ်က္ ၉-ခ်က္တြင္ တစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီသူ၊ အထူးသျဖင့္ နံပါတ္ “ ၇၊ ၈၊ ၉” ႏွင့္ ကိုက္ညီသူတို႔ကို လက္ထပ္ရန္ မသင့္ေပ။

ထုိ႔ျပင္ “ လင္ဆိုးမယား တဖားဖား “ “ ကုန္ရႈံးတစ္ေခါက္၊ လင္ကုန္ရႈံး တစ္သက္လံုးေမွာက္ “ စသည္တို႔ကို မျဖစ္ရေလေအာင္ ေအာက္ပါ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ ၅- ခ်က္ကို ထပ္မံ၍ လိုက္နာလိုက္ပါ။

(၁) ပညာသင္ရမည့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ပညာမသင္ဘဲႏွင့္ ျပင္ပ အေပ်ာ္အပါးမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ကာ ရုံးျပင္ကနား ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ မရွိ၊ ပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳသည့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ႔မႈ မရွိေသာ လူစြမ္းလူစ တံုးသူကို ေရွာင္ပါ။

(၂) ရာထူးဂုဏ္သိန္ ေမွးမွိန္ၿပီး ဝန္ထမ္းမည္ကာမွ်ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလ်က လာဘ္စားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပမွ မရိုးသားစြာ ေငြရွာသူ၊ လူေပြ လူေတကို ေရွာင္ပါ။

(၃) ေန႔ေရာ ညပါ အရက္ေသစာ ေသာက္စားလ်က္ အရပ္ကို အားမနာ၊ သံေသးသံေၾကာင္ သီခ်င္းဆိုၿပီး မူးရူး ဆူဆဲ၊ ၾကက္တိုက္၊ ဖဲရိုက္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အတိအက် မရွိသူကို ေရွာင္ပါ။

(၄) ေအး၊ ပူ၊ ေစာ၊ မိုးခ်ဳပ္၊ ဗိုက္ျပည့္၊ ထမင္းဆာ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ဳိး ျပလ်က္ အလုပ္အကိုင္ ႀကိဳးစားျခင္းမရွိ၊ ကံေပးလွ်င္ ခ်မ္းသာမည္ ဟူ၍ ကံကိုသာ ရိုးမယ္ဖြဲ႔ ေနသူကို ေရွာင္ပါ။

(၅) ေက်ာင္းကန္ မသြား၊ ရြာမူ ရပ္မူ ဘာမွ မေဆာင္ရြက္၊ လူထဲသူထဲ မဝင္၊ ေတာထဲမွာေပ်ာ္၊ အမဲလိုက္၊ ငါးမွ်ားလ်က္ အခ်ိန္ျပည့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသူကို ေရွာင္ပါ။

သင္ အေရြးမမွားပါေစႏွင့္၊ သင္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ေယာက်္ား၏ အရည္အခ်င္း အမူအက်င့္ေတြႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခံရမွာ ျဖစ္သည္။

သင္တို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို -

(၁) မိခင္စိတ္၊
(၂) လံုၿခံဳစိတ္ခ်စိတ္၊
(၃) အခ်စ္စိတ္၊
(၄) ဖန္တီးလိုစိတ္၊
(၅) လိင္ကိစၥ ခြင့္ျပဳခ်က္

စသည္ စိတ္အေျခအေန ၅-မ်ဳိးသည္ လက္ထပ္ျဖစ္ရန္ ဖန္တီး လာပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သိရွိ နားလည္ လက္ခံ၍ ကိုယ္, စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာမည့္ ေနရာတြင္ နားခိုၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။


စာေရးသူမွတ္ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳၾကေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သိသင့္သည္မ်ားကို သိရွိ နားလည္ႏိုင္ရန္ " ဓမၼဗ်ဴဟာ စာေစာင္ " ထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္ ေရးသားထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳ ကံ ေကာင္းႏိုင္ၾကပါေစ...


အျပည့္အစံုသို႔...

Tuesday, April 29, 2008

လူမိုက္ကိုေရွာင္

လွည္းသားငါးရာ ဇာတ္လာ တရားကို၊
မွတ္ကာသားလို႔ နည္းယူကြယ္။

လူမိုက္ဆိုလွ်င္ အစဥ္ေတြးလို႔၊
တမင္ေဝးေဝး ေရွာင္သင့္တယ္။

ကေလးအရြယ္ အစေကာင္းမွ၊
ေနာက္ အေၾကာင္းမွာ ေသခ်ာမယ္။

မဂၤလာကို လက္ေတြ ့က်င့္လို႔၊
ေရွ ႔သို႔တစ္ဆင့္ တက္ရမယ္။

မိမိအက်ဳိး တိုင္းျပည္က်ဳိး၊
သည္ပိုး ရြက္ေဆာင္ ကြယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ လူမိုက္ကိုပဲ ဖယ္ခြာလႊဲ၊
အၿမဲ ေရွာင္ၾကဥ္ကြယ္။


စာေရးသူမွတ္ခ်က္

(၃၈) ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္ မ်ားထဲမွ တစ္ခုသာလွ်င္ ရွိပါေသးသည္..

အျပည့္အစံုသို႔...

မဂၤလာအက်င့္

ကေလးအရြယ္ လိမၼာႏွင့္ပါမွ၊
ႀကီးရင့္က လိမၼာမည္။

မလိမၼာ ျပည္ေထာင္စုၾကလွ်င္၊
ေကာင္းမႈမတည္။

ကေလးတို႔ ေနျပည္၊
တည္ေစဖို႔ စိတ္ေစာ။

နံနက္ မဂၤလာႏွင့္၊
ေန႔မကြာ ညဥ့္ပါသံုးလို႔ရယ္ကြယ္၊
ၿပံဳးၾကေစေသာ။

အျပည့္အစံုသို႔...

Sunday, April 27, 2008

သုဘလုလင္၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္ ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္

ဗုဒၶဘာသာဝင္ တိုင္း သိသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ( ၅ - အုပ္တြဲေပါင္းခ်ဳပ္) မွ ထုတ္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သုဘလုလင္၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္

ျမတ္စြာဘုရား….၊ ဤေလာက၌ ေနထိုင္ၾကသူ အေပါင္းတို႔သည္ လူအခ်င္းခ်င္း တူညီၾကပါလ်က္ အရာရာ၌ ညီတူညီမွ် မဟုတ္မူ၍ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္ ကြဲျပား ထူးျခားေနၾကပါသည္။


ကြဲျပားျခားနားပံု

၁ (က) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ အသက္တို၍၊
(ခ) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ အသက္ရွည္ပါကုန္သည္။
၂ (က) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ မက်န္းမမာ အနာေရာဂါ မ်ား၍၊
(ခ) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ ေရာဂါ ကင္းရွင္း က်န္းမာျခင္း ရွိၾကပါသည္။
၃ (က) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ အရုပ္ဆိုး၍၊
(ခ) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ အဆင္းလွၾကပါသည္။
၄ (က) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ ဘုန္းတန္ခိုးနည္းပါး၍၊
(ခ) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးၾကပါသည္။
၅ (က) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍၊
(ခ) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ ေပါမ်ား ႄကြယ္ဝၾကပါသည္။
၆ (က) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ အမ်ဳိးယုတ္နိမ့္၍၊
(ခ) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ အမ်ဳိးျမင့္ျမတ္ၾကပါသည္။
၇ (က) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ ပညာ ၪာဏ္နည္းပါး၍၊
(ခ) အခ်ဳိ ႔သူတို႔မွာ ပညာ ၪာဏ္မ်ားျပားလွပါသည္။
ဤသို႔ ကြဲလြဲျခားနားၾကျခင္းသည္ “ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါနည္း “ ဟုေလွ်ာက္ထားေလ၏။


ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္

ကံသာလွ်င္ အားကိုးရာ အစစ္ျဖစ္ပံု

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက…..
“ သုဘလုလင္… ေလာက၌ လူမ်ားသာမက အလံုးစံုေသာ သတၱဝါ ဟူသမွ်တို႔သည္…၊
၁။ ကံ - သာလွ်င္ ဥစၥာ ရွိၾကကုန္၏။
၂။ ကံ - သာလွ်င္ အေမြအႏွစ္ ရွိၾကကုန္၏။
၃။ ကံ - သာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိၾကကုန္၏။
၄။ ကံ - သာလွ်င္ အေဆြခင္ပြန္း ရွိၾကကုန္၏။
၅။ ကံ - သာလွ်င္ ကိုးကြယ္အားထားရာ ရွိၾကကုန္၏။
ထို ကံ - တရားသည္ပင္လွ်င္ သတၱဝါ ဟူသမွ် တို႔ကို အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္ စသည္ ထူးျခားကြဲလြဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခြဲေဝေလသည္ “ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အေၾကာင္း - အက်ဳိး ဆက္သြယ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္

၁ (က) အသက္တိုျခင္း ။ ။ ေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ သတၱဝါတို႔အား သနားၾကင္နာမႈ မရွိသူ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထို သတ္ျဖတ္မႈ အကုသိုလ္ ကံေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ “ ငရဲ “ သို႔ က်ေရာက္ရာ၏။ ငရဲ၌ မက်ေရာက္မႈ၍ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ အသက္တုိ၏။ သူ႔ အသက္ကို သတ္မူ အကုသိုလ္သည္ အသက္တိုေၾကာင္း အက်င့္ ျဖစ္၏။
(ခ) အသက္ရွည္ျခင္း ။ ။ အၾကင္သူသည္ သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ မေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ရွက္ေၾကာက္၏။ သနားညွာတာမႈရွိ၏။ သတၱဝါတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား၌ အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ အသက္ရွည္၏။ သူ႔ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အသက္ရွည္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

၂ (က) အနာေရာဂါမ်ားျခင္း ။ ။ ေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ (သတၱဝါ၏ အသက္ကို မသတ္မူ၍) ဆင္းရဲ ဒုကၡျဖစ္ရုံသာ ဒုတ္၊ ဓါး၊ လက္နက္ စသည္ျဖင့္ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုညွင္းပန္းမႈ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၌ က်ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ အနာေရာဂါ မ်ား၏။ သတၱဝါတို႔အား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ အနာေရာဂါမ်ားေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။
(ခ) အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းျခင္း ။ ။ အၾကင္သူသည္ သနားၾကင္နာျခင္းရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လာလွ်င္ အနာေရာဂါ ကင္း၏။ သတၱဝါတို႔အား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မရွိျခင္းသည္ အနာေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

၃ (က) အဆင္းမလွျခင္း ။ ။ ေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေလ့ရွိ၏။ (သူတစ္ပါး အေပၚ၌) ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုမႈမ်ား၏။ မျဖစ္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိ၏။ (အမ်က္ထြက္ရမည့္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ လ်က္လည္း အမ်က္ထြက္ေလ့ ရွိ၏) ။ ထိုသူသည္ ထိုအကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၌ က်ေရာက္၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ အဆင္းလွျခင္းမရွ။ (သတၱဝါတို႔ အေပၚ ၌) အမ်က္ေဒါသမ်ားျခင္းတို႔သည္ အဆင္းမလွေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။
(ခ) အဆင္းလွျခင္း ။ ။ အၾကင္သူသည္ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေလ့မရွိ။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုမႈလည္း မရွိ။ (သာမာန္ အေၾကာင္းမွ်ကို အစြဲျပဳ၍ အမ်က္ထြက္ေလ့မရွိ)။ အမ်က္ေဒါသကို သိမ္းဆည္းေလ့ ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ အဆင္းလွ၏။ အမ်က္ေဒါသ မထြက္ျခင္း စသည္လည္း အဆင္းလွေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

၄ (က)ဘုန္းတန္ခိုး နည္းျခင္း ။ ။ ေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးတို႔၌ လာဘ္ေပါမ်ားျခင္း၊ (သူတစ္ပါးတို႔ အရိုအေသ ခံရျခင္း၊ အေလးအျမတ္ ခံရျခင္း၊ အပူေဇာ္ - အကန္ေတာ့ ခံရျခင္း တို႔၌ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္း မႈ ဣႆာ ) သေဘာထားေလ့ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည္ အျခားမဲ့၌ ငရဲက်ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ ဘုုန္းတန္ခိုးနည္းပါး၏။ သူတစ္ပါးတို႔၏ ပစၥည္း - ဥစၥာ လာဘ္ေပါမ်ားမႈ စသည္၌ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းမႈ သေဘာထားရွိျခင္းသည္ ဘုန္းတန္ခိုးနည္းပါးေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။
(ခ) ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားျခင္း ။ ။ အၾကင္သူသည္ သူတစ္ပါးတို႔၌ လာဘ္ေပါမ်ားျခင္း၊ ပစၥည္း - ဥစၥာေပါမ်ားျခင္း၊ အရိုအေသခံရျခင္းတို႔၌ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းမႈ (ဣႆာ) သေဘာမရွိ။ ထိုသူသည္ ထိုကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေသသည့္အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမား၏။ သူတစ္ပါးတို႔၏ ပစၥည္း - ဥစၥာေပါမ်ားမႈ စသည္၌ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းမႈ မရွိျခင္းသည္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

၅ (က) ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးျခင္း ။ ။ ေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ ရဟန္း - ပုဏၰားတို႔အား ထမင္း - အေဖ်ာ္၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ အဝတ္သကၤန္း၊ ယာဥ္ (ဘိနပ္)၊ ပန္း၊ နံ႔သာ၊ နံ႔သာေျပာင္း၊ အိပ္ရာ၊ ေနရာ၊ ဆီမီးဟူေသာ ဒါနဝတၳဳ (၁၀) ပါးတို႔ကို ေပးလွဴေလ့မရွိ။ ထိုသူသည္ ထိုအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည့္အျခားမဲ့၌ ငရဲ၌က်ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၏။ ထမင္း - အေဖ်ာ္ စသည့္ ဒါနဝတၳဳတို႔ကို မေပးလွဴျခင္းသည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။
(ခ) ခ်မ္းသာႄကြယ္ဝျခင္း ။ ။ အၾကင္သူသည္ ရဟန္း - ပုဏၰားတို႔အား ထမင္း - အေဖ်ာ္ စသည့္ ဒါနဝတၳဳ (၁၀) ပါးတို႔ကို ေပးလွဴ၏။ ထုိသူသည္ ထိုကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေသသည့္အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ ခ်မ္းသာႄကြယ္ဝ၏။ ထမင္း၊ အေဖ်ာ္ စသည့္ ဒါနဝတၳဳတို႔ကို ေပးလွဴျခင္းသည္ ခ်မ္းသာႄကြယ္ဝေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

၆ (က)အမ်ဳိးယုတ္ နိမ့္ျခင္း ။ ။ ေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ အလြန္မာနႀကီး၏။ ရွိခိုးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ရွိမခိုး၊ ခရီးဦးႀကိဳထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ခရီးဦးမႀကိဳဆို၊ ေနရာေပးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ေနရာမေပး၊ ခရီးလမ္းဖယ္ ေပးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ခရီးလမ္းဖယ္ေပးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ခရီးလမ္းဖယ္မေပး၊ ရုိေသေလးျမတ္ - ပူေဇာ္ထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ရိုေသေလးျမတ္ - ပူေဇာ္ျခင္းမရွိ၊ ထိုသူသည္ ထိုအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၌ က်ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ အမ်ဳိး (ဇာတ္) ယုတ္နိမ့္ျခင္း၏။ အလြန္မာနႀကီးျခင္း ရွိခိုးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ရွိမခိုးျခင္း စသည္လည္း အမ်ိဳးယုတ္နိမ့္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

(ခ) အမ်ဳိးျမင့္ျမတ္ျခင္း ။ ။ အၾကင္ သူသည္ မာန္မာန မရွိ၊ ရွိခိုးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ရွိခိုး၏။ ခရီးဦးႀကိဳထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ခရီးဦးႀကိဳ၏။ ေနရာေပးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ေနရာေပး၏။ ခရီးလမ္းဖယ္ေပးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ခရီးလမ္းဖယ္ေပး၏။ ရိုေသေလးျမတ္ ပူေဇာ္အပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ရိုေသေလးျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္းရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ အမ်ဳိး (ဇာတ္) ျမင့့္ျမတ္၏။ မာန္မာန မရွိျခင္း၊ ရွိခိုးထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ရွိခိုးျခင္း စသည္သည္ အမ်ဳိးဇာတ္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

၇ (က) ၪာဏ္ပညာ နည္းပါးျခင္း ။ ။ ေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ ရဟန္း - ပုဏၰားတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ --

(၁) ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တရားကိုလည္းေကာင္း၊
(၂) အျပစ္ရွိေသာတရား၊ အျပစ္မရွိေသာတရား ကိုလည္းေကာင္း၊
(၃) မွီဝဲအပ္ေသာတရား မမွီဝဲအပ္ေသာတရား ကိုလည္းေကာင္း၊
(၄) စီးပြားမဲ့ေၾကာင္း - ဆင္းရဲေၾကာင္းတရား၊ စီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း ခ်မ္းသာႀကီးေၾကာင္း တရားကိုလည္းေကာင္း ေမးျမန္းေလ့မရွိ။

ထိုသူသည္ (ထိုသို႔ ေမးျမန္းမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ) အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၌ က်ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ ၪာဏ္ပညာ နည္းပါး၏။ ရဟန္း - ပုဏၰားတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးျမန္းမႈ မရွိျခင္း စသည္သည္ ၪာဏ္ပညာနည္းပါးေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။

(ခ) ၪာဏ္ပညာ ႀကီးျခင္း ။ ။ အၾကင္သူသည္ ရဟန္း - ပုဏၰားတို႔အား ခ်ဥ္းကပ္၍ --

(၁) ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တရားကိုလည္းေကာင္း၊
(၂) အျပစ္ရွိေသာတရား၊ အျပစ္မရွိေသာတရား ကိုလည္းေကာင္း၊
(၃) မွီဝဲအပ္ေသာတရား မမွီဝဲအပ္ေသာတရား ကိုလည္းေကာင္း၊
(၄) စီးပြားမဲ့ေၾကာင္း - ဆင္းရဲေၾကာင္းတရား၊ စီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း ခ်မ္းသာႀကီးေၾကာင္း တရားကိုလည္းေကာင္း ေမးျမန္းေလ့ရွိ၏။

ထိုသူသည္ ထိုသို႔ ေမးျမန္းမႈေၾကာင့္ ရရွိအပ္ေသာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေသသည့္ အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ လူျဖစ္လာျပန္လွ်င္ ၪာဏ္ပညာႀကီးမား၏။ ရဟန္း - ပုဏၰားတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးျမန္းမႈ စသည္သည္ ၪာဏ္ပညာႀကီးမားေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္၏။


စာေရးသူအမွာ

ဤစာကို ဖတ္၍ ကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြမ်ား အက်ဳိးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ၾကပါေစ....

အျပည့္အစံုသို႔...

မဂၤလာတရား ၃၈ ပါး

၁။ လူမိုက္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၂။ ပညာရွိေသာသူကို မွီဝဲဆည္းကပ္ရပါမည္။

၃။ ပူေဇာ္ထိုက္ေသာသူကို ပူေဇာ္ရပါမည္။

၄။ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနရပါမည္။

၅။ ေရွးကျပဳခဲ႔ေသာ ေကာင္းမႈ ရွိရပါမည္။

၆။ မေကာင္းမႈကို မျပဳမိေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။

၇။ အၾကားအျမင္မ်ားေအာင္ လံု႔လျပဳရပါမည္။

၈။ အျပစ္မရွိေသာအတတ္ကို တတ္ရပါမည္။

၉။ လူ ႔ဝိနည္း၊ ရဟန္းဝိနည္း တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ သင္ - အံ ေလ့က်င့္ရပါမည္။

၁၀။ တရားလမ္းေၾကာင္းသင့္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ စကားကို ဆိုရပါမည္။

၁၁။ အမိ - အဘ တို႔ကို လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴရပါမည္။

၁၂။ သားမယား တို႔ကို သၿဂၤ ိဳဟ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္။

၁၃။ အကုသိုလ္ အေႏွာင့္အယွက္ မရွိေသာ အလုပ္ကို လုပ္၍ အသက္ေမြးရပါမည္။

၁၄။ နိဗၺာန္ကို ေတာင့္တ၍ အလွဴေပးရပါမည္။

၁၅။ တရားႏွင့္ ေလွ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရပါမည္။

၁၆။ အေဆြ - အမ်ဳိးတို႔အား အက်င့္ကို က်င့္ရပါမည္။

၁၇။ ေလာက၌ အျပစ္မရွိ၊ သံသရာ၌လည္း အျပစ္မရွိေသာ အမႈကို ျပဳရပါမည္။

၁၈။ မေကာင္းမႈမွ ေဝးစြာေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၁၉။ အေကာင္းမႈမွ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးျဖင့္ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၂၀။ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသရည္ - ေသရက္ကို ေသာက္စားျခင္းမွ ရွဴရွိဳက္ျခင္းမွ ေကာင္းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၂၁။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ မေမ႔မေလွ်ာ့ ရပါ။

၂၂။ ရုိေသထိုက္ေသာသူကို ရုိေသရပါမည္။

၂၃။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ရပါမည္။

၂၄။ ရသမွ် ပစၥည္း - ဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ရပါမည္။

၂၅။ သူတစ္ထူး၏ ေက်းဇူးကို သိရပါမည္။

၂၆။ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အခါ၌ တရားေတာ္ကို နာယူရပါမည္။

၂၇။ သည္းခံရပါမည္။

၂၈။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ဆိုဆံုးမေသာ စကားကို ေကာင္းစြာ နာယူရပါမည္။

၂၉။ ရဟန္း၊ သံဃာတို႔ကို ရိုေသေလးျမတ္စြာ ဖူးျမင္ရပါမည္။

၃၀။ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အခါ၌ တရားေတာ္ကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရပါမည္။

၃၁။ မေကာင္းမႈကို မျပဳမိေအာင္ ၿခိဳးျခံစြာ က်င့္ရပါမည္။

၃၂။ ေမထုန္အက်င့္မွ ကင္းေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရပါမည္။

၃၃။ သစၥာေလးပါးတရားကို ေကာင္းစြာသိျမင္ရပါမည္။

၃၄။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါမည္။

၃၅။ ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာ္လည္း တုန္လႈပ္ျခင္းမျဖစ္ေအာင္ မိမိစိတ္ကို ထိန္းရပါမည္။

၃၆။ စိုးရိမ္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ စိတ္ကိုထိန္းရပါမည္။

၃၇။ ေလာဘ - ေဒါသ - ေမာဟ ဟူသ၍ ျမဴမွ်မရွိေစရပါ။

၃၈။ ေၾကာက္ျခင္းဟူေသာ ေဘးလည္း မရွိေစရပါ။

အျပည့္အစံုသို႔...

Saturday, April 26, 2008

စာဖတ္နည္း

ဆရာႀကီး ဦးေရႊေအာင္ ေရးသားေသာ " ဘဝအက်ဥ္းသား " စာအုပ္မွ ေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


စာေပဟူသည္ ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ေၾကးမံု ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အဆို ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စာေပထဲမွာ ေခတ္၏ သေဘာ ပါဝင္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ ့လက္ဆင့္ကမ္း ပညာအသိအရ စာဖတ္နည္းကို ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။


စာဖတ္နည္းကို SIMAC လို႔ အတိုေကာက္ ဆိုၾကပါသည္။ အဲဒီထဲက S ဆိုတာကေတာ့ Situation = ေခတ္၏ အေျခအေန လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း အနက္ ရပါတယ္။ I ဆိုတာကေတာ့ Intention = စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ စာေရးသူ၏ ေစတနာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ M ဆိုတာကေတာ႔ Matter ”= အေၾကာင္းအရာ ဟုဆိုလိုပါတယ္။ A ဆိုတာကေတာ့ Approach = ခ်ည္းကပ္နည္း ဟုဆိုသည္။ ယခုေခတ္ အေနနဲ႔ ဇာင္း ေပးျခင္းလို႔ ဆိုသည္။ C ဆိုတာကေတာ့ Consistency “= အေၾကာင္းအက်ဳိး သို႔မဟုတ္ ေရွ ႔ႏွင့္ေနာက္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ညီညြတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။


အဲဒီေတာ့ စာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရင္ျဖစ္ေစ၊ ေရးရင္ျဖစ္ေစ ဒီအဂၤါ (၅) ခ်က္ကို ေတြ႔ေအာင္ ရွာရတယ္။ ဒီအဂၤါ (၅) ခ်က္ကလည္း ေပၚထင္ႀကီးေတာ့ ရွိမေနရဘူး။ ေပၚထင္ႀကီး ရွိေနျပန္ရင္လည္း ေဒါသသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရွိေတာ့ ရွိရမယ္၊ သြယ္သြယ္ဝိုက္ဝိုက္ ရွိရမယ္။ ဒါမွ ဂုဏ္ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ၅ ခ်က္ထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္နည္းပဲ ျဖစ္တယ္။


ပစၥဳပၸန္မွာ ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ သိရတဲ့ အာရုံမ်ားကို ေျပာၾကတဲ့ ေနရာမွာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဇာင္းေပးမႈ ကို လိုက္ၿပီး ဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာၾကပါတယ္။ ဥပမာ - This (ဒီဟာ) ကို ေလာကီေရးအရ ေျပာေျပာ၊ ေလာကုတၱရာအရ ေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူကပဲ ေျပာေျပာ (ဒီဟာ) လို႔ပဲ ေျပာၾကတာပဲ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမနည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ ဒုကၡပြားစီးေရးကို ျမင္ရပါတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပဋိေလာမနည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ ဒုကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို ျမင္ရပါတယ္။ ဒုကၡ ပြားစီးေရးအတြက္ ေဇာင္းေပးျခင္းကို မိစၧာပဋိပဒါ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒုကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ေဇာင္းေပးျခင္းကို သမၼာပဋိပဒါ လို႔ဆိုပါတယ္။


ဒါ့ေၾကာင့္ စာဖတ္ၾကတယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စာဖတ္တတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။အျပည့္အစံုသို႔...

ဘုရားရွင္၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။ ဘုရင္သုေဒၶါဒန (ဘုရားရွင္၏ ခမည္းေတာ္)


၂။ မဟာမာယာ (ဘုရားရွင္၏ မယ္ေတာ္)


၃။ သိဒၶတၳ (ဘုရားရွင္၏ ငယ္နာမည္)


၄။ ေဂါတမဘုရားရွင္ (ဘုရားရွင္၏ ဘြဲ႔နာမည္ေတာ္)


၅။ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇-ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔ (ဘီစီ-၆ ရာစု၊ သေႏၶယူ)


၆။ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ (ဘီစီ-၆ ရာစု၊ ေမြးဖြား)


၇။ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ (ယေန႔ေခတ္-နီေပါႏုိင္ငံ) (ေမြးဖြားသည့္ေနရာ)


၈။ ယေသာဓရာ(ယေသာ္ဓရာ) (ဘုရားမျဖစ္မီ ဘုရားရွင္၏ ဇနီး)


၉။ ၁၆-ႏွစ္ အရြယ္ (လက္ထပ္သည့္ အသက္အရြယ္)


၁၀။ ရာဟုလာ (ဘုရားမျဖစ္မီ ဘုရားရွင္၏ သားေတာ္)


၁၁။ ၂၉-ႏွစ္ အရြယ္ (ရဟန္းအျဖစ္ျဖင့္ စတင္ တရားရွာသည့္ အရြယ္)


၁၂။ မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇-ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ တနလၤာေန႔ (ေတာထြက္သည့္ေန႔)


၁၃။ ၆-ႏွစ္ၾကာ (ဒုကၠရစရိယ-ခက္ခဲသည့္ အက်င့္တရား ရွာေဖြရင္း တရားအားထုတ္သည့္ ကာလ)


၁၄။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ (ဘုရားျဖစ္သည့္ ေန႔)


၁၅။ ၃၅-ႏွစ္ အရြယ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗီဟာျပည္နယ္၊ ဂယာၿမိဳ ႔(ဗုဒၶဂါယာ) (ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏)


၁၆။ ဘုရားျဖစ္သည့္ ေဗာဓိပင္ (ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္)


၁၇။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔ (အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဗာရာဏသီတြင္ ဓမၼစႀကၤာတရားကိုေဟာေတာ္မူ၏)


၁၈။ တရားဦးနာရသူငါးဦး (အရွင္ေကာ႑ည၊ အရွင္ဓမၼ၊ အရွင္ဘဒၵိယ၊ အရွင္မဟာနာမ၊ အရွင္အသာဇိ)


၁၉။ ၄၅-ႏွစ္အၾကာ (လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါတို႔အား တရားေဟာၾကား၍ ေလာကအက်ဳိးေဆာင္ေတာ္မူ၏)


၂၀။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔တြင္ (သက္ေတာ္(၈၀) အရြယ္၌)

(အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကုသိနာရုံၿမိဳ ႔တြင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူ၏)


၂၁။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္၊ (၁၂) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္

(ဘုရားရွင္၏ အေလာင္းေတာ္ကို ေတေဇာဓာတ္ သင့္ေလာင္ေတာ္မူ၏)


၂၂။ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ (ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္စကား မြတ္ၾကားသည့္ ဘုရားရွင္)


၂၃။ ေလးအသေခ်ၤ ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း (ဘုရားျဖစ္ရန္ ျဖည့္က်င့္ရေသာ ႏွစ္အေရအတြက္)


၂၄။ ပညာဓိက ဘုရားရွင္ (ပညာဓိက သဒၵါဓိက ဝီရိယာဓိက ဘုရား သံုးမ်ဳိးရွိ၏)


၂၅။ အရွင္သာရိပုတၱရာေထရ္ (ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ၊ လက္်ာေတာ္ရံ အဂၢသာဝက)


၂၆။ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ေထရ္ (တန္ခိုးအရာ ဧတဒဂ္ရ၊ လက္ဝဲေတာ္ရံ အဂၢသာဝက)


၂၇။ အရွင္ေခမာေထရ္ (ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ၊ လက္်ာေတာ္ရံ အမ်ဳိးသမီး အဂၢသာဝိကာ)


၂၈။ အရွင္ဥပၸလဝဏ္ေထရ္ (တန္ခိုးအရာ ဧတဒဂ္ရ၊ လက္ဝဲေတာ္ရံ အဂၢသာဝိကာ)


၂၉။ အရွင္အာနႏၵာေထရ္ (ဥပဌာက - အနီးကပ္ျပဳစုလုပ္ေကၽြးသူ၊ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ညီဝမ္းကြဲေတာ္၏)


၃၀။ ဘုရားရွင္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေသာ (၇) ေန႔


(မ- သိ - ၾက - လ်င္ - ေတြး - ဆ- ဦး ------ ဗုဒၶ ေန႔ျမတ္ထူး )


(သန္ - ဖြား - ေတာ - ပြင့္ - စက္ - စု - သင့္ --------- ရွင္ပင့္ ေန႔ျမတ္ထူး )


အဓိပၸာယ္မွာ ---


မ = ၾကာသပေတး ၊ သိ = ေသာၾကာ၊ ၾက = တနလၤာ၊ လ်င္ = ဗုဒၶဟူး၊ ေတြး = စေန၊ ဆ = အဂၤါ၊ ဦး = တနဂၤေႏြေန႔အျပည့္အစံုသို႔...

ေလာကနီတိ

သုဇန က႑

၃၃။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကိုသာ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏။
သူေတာ္ေကာင္း တရားကို သိရ၍ ျမင့္ျမတ္၏။

၃၄။ သူယုတ္မာတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းဖက္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ေလာ့၊
သူေတာ္ေကာင္း ေပါင္းဖက္အပ္သူကိုသာ ဆည္းကပ္ေလာ့၊
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကို အစဥ္အၿမဲျပဳေလာ့၊
မၿမဲေသာအျဖစ္ (သခၤါရတရား) ကို အစဥ္အၿမဲေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ေလာ့။

၃၅။ သူယုတ္မာတုိ႔သည္ ေရသဖန္းသီးမွည့္ႏွင့္တူ၏။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ အဆင္းရွိေသာ္လည္း အတြင္း၌မူကား ပိုးေလာက္မ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ကုန္၏။

၃၆။ ပိႏၷဲသီးမွည့္တုိ႔သည္ ျပင္ပ၌ ဆူးမ်ားရွိေသာ္လည္း အတြင္းအရသာမူကား ခ်ိဳၿမိန္လွေပ၏။
သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္လည္း ထုိ႔အတူပင္ ျဖစ္၏။

၃၇။ စႏၵကူးပင္သည္ ေသြ႕ေျခာက္သြားသည့္တုိင္ ေမႊးရနံ႔ကို မစြန္႔။
ဆင္ေျပာင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း ခံ့ထည္တင့္တယ္ျခင္းကို မစြန္႔။
ၾကံသည္ ႀကိတ္စက္သို႔သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း ခ်ိဳေသာ အရသာကို မစြန္႔။
ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ေဘးဒုကၡဆင္းရဲသို႔ က်ေရာက္ျငားေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မစြန္႔။

၃၈။ ျခေသၤ့တုိ႔ မည္သည္ ငတ္မြတ္ဆာေလာင္ေသာ္လည္း ျမက္သစ္ရြက္ကိုမူ မစား။
ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡၾကံဳရေသာ္လည္း မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ကို လက္မခံ အက်င့္သီလကို ေစာင့္ထိန္းၾကကုန္၏။

၃၉။ ျမင့္ျမတ္ေသာမ်ိဳးႏြယ္ကို ေစာင့္သူသည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း ယုတ္ညံ့ေသာ အမႈကိုမျပဳ။

၄၀။ စႏၵကူးန႔ံသာသည္ ခ်မ္းေျမ့၏။
ထုိ႔ထက္ လေရာင္ကပို၍ ခ်မ္းေျမ့၏။
စႏၵကူးႏွင့္ လေရာင္တို႔ခ်မ္းေျမ့သည္ထက္ ေကာင္းစြာဆုိအပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းစကားက ပို၍ ခ်မ္းေျမ့၏။

၄၁။ အေနာက္က ေနထြက္ရာ၏။
ျမင္းမုိရ္ေတာင္ ယုိင္ၫြတ္ရာ၏။
ငရဲမီးေအးရာ၏။
ေတာင္ထိပ္၌ ၾကာပြင့္ရာ၏။
သူေတာ္ေကာင္း စကားသည္ကား တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မေဖာက္ျပန္ရာ။

၄၂။ သစ္ပင္၏ အရိပ္သည္ ေအးခ်မ္း၏။
ထုိထက္ ေဆြမ်ိဳးမိဘအရိပ္က ပို၍ေအးခ်မ္း။
ထုိထက္ ဆရာသမားအရိပ္က ပို၍ ေအးခ်မ္း၏။
ထုိထက္ ျမတ္စြာဘုရားအရိပ္က အဆမ်ားစြာသာလြန္ ေအးခ်မ္း၏။

၄၃။ ပ်ားပိတုန္းတုိ႔သည္ ပန္းကို အလုိရွိကုန္၏။
သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အလုိရွိကုန္၏။
ယင္ေကာင္တုိ႔သည္ အပုပ္ကို အလုိရွိကုန္၏။
သူယုတ္တုိ႔သည္ အမ်က္ေဒါသကို အလုိရွိကုန္၏။

၄၄။ အမိအဘတုိ႔၏ အဆံုးအမကို မရမူ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာ ၾကမ္းတမ္း၏။
အမိအဘတုိ႔၏ အဆံုးအမကုိ ေကာင္းစြာရမူ ကိုယ္ႏႈတ္ အမူအရာ လိမၼာ ယဥ္ေက်း၏။

၄၅။ စစ္ေျမျပင္အရပ္၌ ရဲရင့္ေသာသူကုိ အလုိရွိ၏။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာကိစၥ၌ ႏႈတ္လုံသူကို အလိုရွိ၏။
စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ စားေသာက္ရခ်ိန္၌ ခ်စ္ခင္သူကို အလုိရွိ၏။
ခက္ခဲနက္နဲေသာ အေရးကိစၥၾကံဳေတြ႕ရခ်ိန္၌ ပညာရွိကို အလုိရွိ၏။

၄၆။ သူယုတ္မာသည္ သူေတာ္ေကာင္းကို ေတြ႕ျမင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ၫွဥ္းဆဲျခင္းကိုျပဳလုိ၏။

၄၇။ အမႈကိစၥဟူသမွ်ကို အလ်င္စလုိ မျပဳရာ၊ အလ်င္စလုိျပဳခဲ့ေသာ္ ေနာင္မွ ပူပန္ရတတ္၏။

၄၈။ အမ်က္ေဒါသကို ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္လွ်င္ စိုးရိမ္ျခင္း ကင္းရ၏။
သူ႔ေက်းဇူးကို ဆုိတတ္လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။
ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကို သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္၏။

၄၉။ က်ဥ္းေျမာင္း၍ မစင္အတိၿပီးေသာေနရာ၌ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏။
ထုိထက္ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူႏွင့္ အတူတကြ ေနရျခင္းသည္ ပို၍ ဆင္းရဲ၏။
ထုိထက္ သူ႔ေက်းဇူးကို မသိတတ္သူႏွင့္ ေနရျခင္းက ပို၍ ဆင္းရဲ၏။

၅၀။ ဆံုးမသင့္သည္ကို အၿမဲဆုိဆံုးမရာ၏။
ယုတ္မာေသာအက်င့္ကိုလည္း တားျမစ္ရာ၏။
ထုိသုိ႔ဆံုးမ တားျမစ္တတ္သူကို သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ႏွစ္သက္လုိလားၾက၏။ သူယုတ္မာတုိ႔ကား မႏွစ္သက္ၾကေခ်။

၅၁။ မိမိထက္ ျမတ္ေသာသူကို မိမိကုိယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ရဲရင့္ေသာသူကို သင္းကြဲျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊
မိမိေအာက္နိမ့္ေသာသူကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊
မိမိႏွင့္တန္းတူသူကို မိမိက လံု႔လျပဳအားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္ရာ၏။

၅၂။ သံဃာပိုင္ (သံဃိက) ပစၥည္းကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းသည္ အဆိပ္ကိုေသာက္သံုးျခင္းထက္ ဆုိး၏။
အဆိပ္သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္သက္ကိုသာ သတ္ေသာ္လည္း သံဃာ့ပစၥည္းကို အလြဲသံုးစားျပဳမွားမူ ဘဝ အဆက္ဆက္ ပ်က္စီးရေခ်၏။

၅၃။ လ်င္ျမန္ျခင္းျဖင့္ ျမင္း၏ ေက်းဇူးကို သိရာ၏။
ဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏြား၏ ေက်းဇူးကို သိရာ၏။
ႏုိ႔ရည္ရသျဖင့္ ႏြားမ၏ ေက်းဇူးကိုသိရာ၏။
ၾကံစည္လွ်ိဳ႕ဝွက္ရာအမႈကိစၥ တုိ႔၌ ေျဖၾကားေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ပညာရွိ၏ ေက်းဇူးကိုသိရာ၏။

၅၄။ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ ဥစၥာသည္ နည္းပင္နည္းျငားေသာ္လည္း တြင္းမွထြက္ေသာေရခ်ိဳကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါးတုိ႔ ေသာက္သံုးမွီခုိရ၏။
မသူေတာ္တုိ႔၏ ဥစၥာသည္ မ်ားပင္မ်ားျငားေသာ္လည္း သမုဒၵရာေရကဲ့သုိ႔ ေသာက္ခ်ိဳး မွီခုိရာမရႏုိင္။

၅၅။ ျမစ္တုိ႔သည္ ေရကို မေသာက္ကုန္။
သစ္ပင္တုိ႔သည္ အသီးကို မစားကုန္။
သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ ဥစၥာသည္လည္း သူတစ္ပါးတုိ႔၏ အက်ိဳးအတြက္သာ ျဖစ္၏။

၅၆။ မေတာင့္တအပ္သည္ကို မေတာင့္တရာ။
မၾကံစည္အပ္သည္ကို မၾကံစည္ရာ။
တရားသျဖင့္သာလွ်င္ ေကာင္းစြာၾကံစည္ရာ၏။
အခ်ိန္ကို အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ မကုန္ဆံုးေစရာ။

၅၇။ မၾကံစည္ဘဲလ်က္လည္း ျဖစ္တတ္၏။
ၾကံရြယ္ထားလ်က္လည္း ပ်က္တတ္၏။
ဥစၥာစည္းစိမ္ဟူသည္ ၾကံစည္ႀကိဳးစားတုိင္း မရႏုိင္။

၅၈။ သူယုတ္မာအား ခ်စ္ျခင္း၊
သူေတာ္ေကာင္းအား မႏွစ္သက္ျခင္း၊
သူယုတ္မာတုိ႔၏ တရား၌ ႏွစ္လုိျခင္း၊
ဤသည္တုိ႔ကား ပ်က္စီးမည့္ အေၾကာင္းတည္း။


=========== သုဇနက႑ၿပီး၏။ ===========

အျပည့္အစံုသို႔...

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္ သတိျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက (မဟာျမိဳင္ေတာရ) ေရးသားေသာ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပအပ္ ပါသည္။
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

သိပ္ျပီး ဘန္းစကား ဆန္တဲ ့စကားကို မေျပာပါနဲ ့၊ ကိုယ့္ Personality ကို ပ်က္စီးေစတယ္ ။ သိပ္ျပီး ေခတ္ဆန္လြန္း ၊ ကလက္လြန္းတဲ့ မသပ္မရပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အ၀တ္အစားကို မ၀တ္ပါနဲ ့၊ ကိုယ့္ရဲ ့ Personality ကို ထိခိုက္ပါတယ္ ။
Personality is a grem in the child that can develop only by slow stages in a true life.
Personality ဟာ ကေလးရဲ ့ စိတ္ထဲမွာ အေစ့အေညွာက္ အေလးတစ္ခု အေနနဲ ့ ရွိျပီးသားပါ။ ဒါေလးကို တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာေအာင္ ျပဳစုရတာ။
အဖက္ဖက္က အရည္အေသြးေတြ ေကာင္းလာဖို ့ဆိုတာ ငယ္စဥ္ကတည္းက တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ျပဳစုကပ်ဳိးေထာင္သြားရတယ္။ ျဗဳန္းခနဲ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ မရႏုိင္ဘူး။ ဘ၀ထဲမွာ ျဖတ္သန္းသြားရင္းနဲ ့ ဘ၀ကို ေနသြားရင္းနဲ ့ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ယူရတာ။ ေမြးခါစကေလးအတြက္ လူ ့အရည္အခ်င္းေတြဟာ အေညွာက္ေလးေလာက္ပဲ ရွိတယ္။
Personality ဆိုတာ ပံုေသမရွိဘူး။ သူ ့အေပၚ အမ်ားက ဆက္ဆံပံု၊ သေဘာထားပံု အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေျခအေန ေပၚမွာ မူတည္သလို ျပဳစုထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ ့သူက ျပဳစုတတ္ရင္ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းသြားမယ္။ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန ဆိုးေနသည့္တိုင္ ကိုယ္ကိုတိုင္က အသိ ဥာဏ္ရွိခဲ့ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းျပီး ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားရင္ ေကာင္းလာႏုိင္တယ္။
တျခားတစ္ေယာက္မွာ ရွိတဲ့ ေကာင္းကြက္ေလးေတြကို တကယ္ လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ တန္ဖိုးထားမယ္၊ ျမတ္ႏုိးမယ္၊ အသိအမွတ္ျပဳမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီအရည္အခ်င္းမ်ဳိး ကိုယ့္မွာလည္း ျဖစ္လာမယ္။
The achievement of personality means nothing less than the best possible development of all that lie in the particular single being.
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အေကာင္းဆံုးလူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို ့ဆိုတာ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အလားအလာရွိသမွ်ကို အေကာင္းဆံုးေပၚထြက္လာေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါ ပဲ။
The development of personality means fidelity to the law of one’s being.
ကိုယ့္ရဲ့ Personality တိုးတက္ဖြံ ုျဖိဳးေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားတာဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သစၥာရွိတာပဲ။
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ ကိုယ္နဲ ့အကိုက္ညီဆံုး ကို လုပ္မွ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ ကိုယ္နဲ ့ အကိုက္ညီဆံုးကို မလုပ္ဘဲနဲ ့ သူမ်ားအထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ရင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ဖို ့ရာ မလြယ္ေတာ့ဘူး။

ေအာင္ျမင္မႈ

ကိုယ့္ဘ၀မွာ ကိုယ္တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အလုပ္၊ ကိုယ့္၀ါသနာ စရုိက္ပါရမီနဲ ့ ကိုက္ညီတဲ ့အလုပ္၊ ကိုယ့္ရဲ ့ျမင့့့္ျမတ္တဲ့ လူ ့သဘာ၀မွာ နက္နက္ရွဳိင္းရွိဳင္း အေျခခံျပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္တဲ့သူဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူမွ မသိၾကလည္း ေအာင္ျမင္တဲ့သူပဲ။
ေအာင္ျမင္မွုဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ သေဘာထားပါ။ စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြး ျပည့္၀သူေတြသာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏုိင္တယ္။

ေရြးခ်ယ္မွု ႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

Personality can never develop itself unless the individual chooses his own way consciously and with conscious moral decision.
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သိျပီး ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္မွု မရွိဘဲနဲ ့ ကိုယ့္ရည္ကိုယ္ေသြး မဖြံ ့ျဖိဳးႏုိင္ပါဘူး။
သူမ်ားေနာက္ကို မလိုက္ဘဲနဲ ့ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ ့ကိုယ္ ကိုယ့္လမ္းကို ကိုယ္ေရြးတဲ့သူဟာ အႀကီးမားဆံုးသတၱိ ရွိတဲ့သူပဲ။
ခ်ီးမြမ္းတယ္၊ ကဲ့ရဲ ့တယ္ဆိုတာ သူတစ္ပါးစိတ္ထဲမွာ ခဏေလးျဖစ္သြားတဲ့ အေတြးေလးတစ္ခုပါ။

စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရြင္မွု

Man’s happiness is to move higher, to develop his highest faculty, to gain knowledge of the higher and highest thing.
လူရဲ ့တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရြင္မွုဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘက္ကို သြားေနမွ၊ ကိုယ့္ရဲ ့အေကာင္းဆံုး ဂုဏ္အရည္အခ်င္းေတြ အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမွ၊ တစ္ေန ့တျခား ပိုျပီး ျမင့္ျမတ္တာကို သိဖို ့ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျမင့္ဆံုးထိ သိမွပဲ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။
If he moves lower, develops only his lower faculty which helps the animal nature then he makes himself deeply unhappy.
ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ နိမ့္က်တဲ့အရည္အေသြးေတြကိုပဲ ေမြးျမဴေနမယ္၊ နိမ့္တဲ့ဘက္ကို ပဲ သြားမယ္၊ ကိုယ့္ရဲ ့ တိရစာၦန္သဘာ၀ေတြကိုပဲ ျဖစ္ေအာင္ အားေပးေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္ေနတာပဲ။

သင္ ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာ သိခ်င္ရင္…..

သင္ ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာ သိခ်င္ရင္ သင္နဲ ့သင့္ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြရဲ ့ ဆက္ဆံေရးကို အကဲ ခတ္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ့ ဆက္ဆံေရးဟာ ကိုယ့္ရဲ့ Personality ကို ေဖာ္ျပေနတယ္။
သူမ်ားကို အႏုိင္ယူခ်င္တဲ့ စိတ္ဟာ ခေလးဆန္တဲ့ စိတ္ျဖစ္တယ္။ သူမ်ားကို အျပစ္ရွာခ်င္တဲ့ စိတ္ထားဟာ မရင့္က်က္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္တယ္။

မိဘ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ႏွင့္ သားသမီး

Personality ေကာင္းတဲ့ သူဟာ အိမ္ေထာင္က်ရင္လည္း အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ သေဘာထားမွန္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးတယ္။ ေလးစားမွု ရွိတယ္။ စစ္မွန္ျပီး ရုိးသားပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွစ္ေယာက္လံုး Personality ေကာင္းရင္ေတာ့ အင္မတန္ သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ျပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳမယ္။
သားသမီး ရလာတဲ့အခါမွာလည္း သားသမီးအေပၚ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္နဲ ့ ခ်စ္တတ္တယ္။ သားသမီးရဲ ့ အရည္အခ်င္းေတြ အျမင့္မားဆံုးထြက္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးနိုင္တယ္။
မိဘေတြရဲ ့ Personality ဟာ သားသမီးေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွု အမ်ားႀကီးရွိတယ္။
ဘယ္လို အရည္အေသြးရွိတဲ့ သားသမီးေတြ ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ မိဘေတြရဲ ့ Personality ေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္။

မာန္မာန ႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

လူအမ်ားနဲ ့ ဆက္ဆံေရးမွာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြ၊ အက်င့္စရုိက္ေတြကို နိမ့္က်သြားေစတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုက ကိုယ့္ရဲ ့ မာန္မာန ပါပဲ။
မာန္မာနဆိုတာ အင္မတန္ ခက္ခဲနက္နဲသိမ္ေမြ ့တဲ့ ကိေလသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို Psychic inflation (စိတ္ေဖာင္းပြမွု) ျဖစ္သြားရင္ စိတ္ႀကီး၀င္တယ္၊ ကိုယ္လုပ္သမွ် မွန္တယ္လို ့ထင္တယ္။ ကိုယ္ေျပာသမွ် မွန္တယ္လို ့ ထင္တယ္။ ကိုယ့္ကို ျပန္ျပီးေတာ့ လြဲမွားမွု ကို ေျပာရင္ လံုး၀လက္မခံခ်င္ဘူး။ သည္းမခံခ်င္ဘူး။ စိတ္ဆိုးတတ္တယ္။ ျပင္းထန္စြာ တံု ့ျပန္တတ္တယ္။
ပစၥည္း ဥစၥာ၊ ရာထူး အျမင့္ဆံုး ကို ေရာက္လာျပီဆိုရင္ Psychic inflation လို ့ေခၚတဲ့ စိတ္ႀကီး၀င္တာ၊ ဘ၀င္ျမင့္တာ၊ မာနႀကီးတာ ေတြဟာ ျဖစ္လာတယ္။ သူမ်ားနဲ ့ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာ မတူဘူး၊ မတန္ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ ့ အထက္စီးကေန တင္စီးျပီးေတာ့ one up (တစ္ဆင့္ျမွင့္) သေဘာထားမ်ဳိးနဲ ့ဆက္ဆံတယ္။ သူမ်ားကိုေတာ့ ေအာက္ႏွိမ့္ခ်ျပီး one down (တစ္ဆင့္ႏွိမ့္) ေနရာမွာ ထားတယ္။

ကိုယ့္ဘ၀ဟာ ကိုယ့္စိတ္ရဲ ့ ေရာင္ျပန္ဟပ္မွု

If u don’t plant the mental and physical seeds of the results you want, weeds will grow automatically.
ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္အေျခအေန၊ ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာဖို ့အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ မ်ဳိးေစ့ကို မစိုက္ပ်ဳိးရင္ ေပါင္းပင္ေတြ အလိုလို ေပါက္လာလိမ့္မယ္။
“အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ” တဲ့။
If we don’t consciously direct our own mind and state, our environment may produce undesirable haphazard state, the result can be disastrous.
ကိုယ့္စိတ္နဲ ့ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ အေျခအေနေတြကို သိျပီးေတာ့ ဦးတည္ခ်က္ မေပးခဲ့ရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြကို ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က ဖန္တီးလိမ့္မယ္။ ရလာတဲ့အက်ဳိးကလည္း သိပ္ထိခိုက္ နစ္နာသြားႏုိင္တယ္။
Thus, it’s critical that on a daily basis we stand guard at the door of our mind.
အေရးႀကီးတာက ေန ့စဥ္ေန ့စဥ္ ကိုယ့္စိတ္ရဲ ့ တံခါး၀မွာ အေစာင့္ရွိဖို ့လိုတယ္။
ဆိုလိုတာက ကိုယ့္စိတ္ကို တံခါး၀နဲ ့တင္စားထားတာပါ။ သတိ ဆိုတဲ့ အရာကို အေစာင့္ အျဖစ္တင္စားျပီး အာရုံ အမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္ထဲ ၀င္လာျပီး ဘ၀ကို ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာကို သတိ နဲ ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာကိုဆိုလိုပါတယ္။
That we know how we are consistently representing things to ourselves, we must daily weed our guarden.
အရာရာတိုင္းနဲ ့ ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ ေကာက္ေနသလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိရမယ္။ ျပီးရင္ ကိုယ့္ ဥယ်ာဥ္ေလး ကို ေန ့စဥ္ ေပါင္းႏွုတ္ဖို ့လိုတယ္။

အျပည့္အစံုသို႔...

Friday, April 25, 2008

သဂၤ ါယနာတင္ၾကျခင္း

ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္မ်ား မပ်က္စီး မေပ်ာက္ပ်က္ရေလေအာင္ ဘုရားရွင္၏ တရားဓမၼမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ တတ္ကၽြမ္းေသာ သံဃာေတာ္မ်ားစုေပါင္းၿပီး ဗုဒၶ၏ ဓမၼအား သန္႔ရွင္း တည္တံ့ျပန္႔ပြားႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ဓမၼကိုသာ သံဃာမ်ား၏ သေဘာတူညီမွုရယူကာ ရြတ္ဖတ္မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳၾကျခင္းကို သဂၤါယနာတင္ျခင္း ဟုေခၚသည္။ မင္းထုႏွင့္ ျပည္သူထုမွ ပံ့ပိုးကူညီၾကသည္။
ပထမအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ျခင္း


(၁) အေၾကာင္းခံ
သုဘဒၵဟုေခၚေသာ ရဟန္းသည္ ဘုရားရွိစဥ္ ကတည္းက ဝိနည္း (စည္းကမ္း)အား အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာက္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးမွုကို ခံခဲ့ရသျဖင့္ ဘုရားရွင္အား အျငိွဳးထားခဲ့ရာမွ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီဆိုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ကာ သာသနာအား ညိွဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တင္ခဲ့သည္။


(၂) သာသနာႏွစ္
ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး (၃) လ ႏွင့္ (၄) ရက္


(၃) ေနရာ
ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ ေဝဘာရေတာင္ သတၱပဏၰိလိုဏ္ဂူ


(၄) ေခါင္းေဆာင္
အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ ဦးေဆာင္ေသာ အရွင္ဥပါလိ (ဝိနည္း) ႏွင့္ ညီေတာ္အာနႏၵာ (သုတၱန္ ႏွင့္ အဘိဓမၼာ)


(၅) သံဃာဦးေရ
ရဟႏၱာေပါင္း (၅၀၀)


(၆) မင္း
အဇာတသတ္မင္း


(၇) ၾကာျမင့္ခ်ိန္
(၇) လ


- သုဘဒၵရဟန္းအားအေၾကာင္းျပဳၿပီး အရွင္မဟာကႆပမေထရ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး အရွင္ဥပါလိမွ ဝိနည္းေတာ္ကို၎၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာမွ သုတၱန္ ႏွင့္ အဘိဓမၼာကို၎ သံဃာအစည္းအေဝး သို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။
- ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဓမၼသည္ လြန္စြာမ်ားျပားလွသျဖင့္ တရား အစုအဖြဲ႔ အေသးမ်ား စုဖြဲ႔ျခင္းကုိ ဓမၼကၡႏၶာ ဖြဲ႔ျခင္းျဖင့္ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း စုစုေပါင္း (၈၄၀၀၀) ရရွွိခဲ့သည္။ ၎ကိုထပ္မံၿပီး သေဘာတရားတူရာ အလိုက္ အုပ္စုဖြဲ႔႔လိုက္ရာ အုပ္စု (၃) စုရရွိၿပီး ပိဋကတ္ (၃) ပံု ဟုေခၚတြင္သည္။
- ၎ပိဋကတ္ (၃) ပံုမွာ ဝိနည္းပိဋကတ္တြင္ ဓမၼကၡႏၶာ (၂၁၀၀၀)၊ သုတၱန္ပိဋကတ္တြင္ ဓမၼကၡႏၶာ (၂၁၀၀၀) ၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္တြင္ ဓမၼကၡႏၶာ (၄၂၀၀၀) ထည့္သြင္းကာ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
- အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ၾကေသာ ရဟႏၱာမ်ားသည္ ဘုရားရွင္အား မီခဲ့ၾကၿပီး အနီးကပ္ဆံုးတရားေတာ္မ်ား နာၾကားသင္ယူခဲ့ရသည့္ ပဋိသမၻိဒါပတၱ တန္ခိုးႀကီးမားၿပီး စင္ၾကယ္လွေသာ ရဟႏၱာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
- ပထမအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ျခင္းကို ႏွုတ္(ပါးစပ္) ေပၚမွာသာ တင္ခဲ့ၾကၿပီး သံဃာအစည္းအေဝးတြင္ ပိဋကတ္ (၃) ပံု စတင္သတ္မွတ္ စီစဥ္ခဲ့ၾကစဥ္ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား အကုန္လံုးျပည့္စံုမွု ျဖစ္မျဖစ္ (လိုေနလို႔ ထပ္ျဖည့္ရန္၎၊ ပိုေနလို႔ ႏုတ္ပယ္ရန္၎) ကိုစီစစ္ခဲ့ၾကရာ အားလံုးမွ ျပည့္စံုၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
- ဘုရားရွင္၏ ဓမၼကုိ မူရင္းအတိုင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး လိုတိုးပိုေလ်ာ့ လံုးဝလုပ္ခြင့္မရွိ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ေထရ္စဥ္ဝါစဥ္အလိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစို႔ ဟုသေဘာတူညီမွု ယူခဲ့ၿပီး ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာ ဟုေခၚတြင္ခဲ့ေပသည္။
- ရဟႏၱာ (၅၀၀) ေသာသံဃာထုေခါင္းေဆာင္ၿပီး အဇာတသတ္မင္းပါေသာ မင္းထု ႏွင့္ သာသနာဝင္အားလံုး ျပည္သူထုမွ ပစၥယာႏုဂၢဟ အျဖစ္ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကပါသည္။


ဒုတိယအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ျခင္း


(၁) အေၾကာင္းခံ
သာသနာႏွစ္ (၁၀၀) ၾကာၿပီးေနာက္ ဝဇၨီတုိင္းသားရဟန္းမ်ား (ေဒဝဒတ္၏ တပည့္မ်ား) မွ အဓမၼဝတၴဳ (၁၀) ပါးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ - ေနလက္တစ္သစ္လြဲသည္အထိ ထမင္းစားရန္၎၊ ေသႏု (အရက္ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့) ကို ေသာက္ရန္၎၊ ေရႊေငြမ်ားကို သာမာန္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရန္၎ စသျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္မွာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လာသျဖင့္ သာသနာညွိဳးႏြမ္းလာသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးတင္ခဲ့သည္။


(၂) သာသနာႏွစ္
(၁၀၀) ႏွစ္


(၃) ေနရာ
ေဝသာလီျပည္၊ ဝါဠဳကာရာမေက်ာင္း


(၄) ေခါင္းေဆာင္
အရွင္ယသမေထရ္ ဦးေဆာင္ေသာ အရွင္ေရဝတ ႏွင့္ အရွင္သဗၺကာမိ


(၅) သံဃာဦးေရ
ရဟႏၱာေပါင္း (၇၀၀)


(၆) မင္း
ကာလာေသာကမင္း


(၇) ၾကာျမင့္ခ်ိန္
(၈) လ


- ဝဇၨီတိုင္းသားရဟန္းပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အရွင္ယသမေထရ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး အရွင္ေရဝတ ႏွင့္ အရွင္သဗၺကာမိ ႏွစ္ပါးမွ အေမးအေျဖမ်ားျပဳလုပ္စီစစ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏွုတ္ထက္အကၡရာတင္ခဲ့ၾကရာ (၈) လ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ရဟႏၱာ (၇၀၀) ေသာ သံဃာထု ကာလာေသာကမင္း၏ မင္းထု ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ၏ အကူအညီရယူၿပီး ထု (၃) ထု ပူးေပါင္းၿပီး ရဟန္း ပ်က္မ်ားအား စီစစ္ခဲ့ရာမွ ရဟန္းပ်က္ေပါင္း (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္အားႏွင္ထုတ္ခဲ့ရသည္။
- ၎ရဟန္းပ်က္ (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ကို တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္လိုက္ရာ ၎တို႔သည္ ဟိမဝႏၱာေတာင္ေျခဖက္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၎ေနရာရွိ မင္းတစ္ပါးမွ သနားၿပီး ခိုလံွု ခြင့္ေပးလိုက္ရာမွ ၎တို႔သည္လည္း သဂၤါယနာစင္ၿပိဳင္တင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ ႀကီးမားေသာ အင္အားရွိသျဖင့္ မဟာသံဃိကဂုိဏ္း ဟုေခၚဆိုၾကၿပီး ေဝသာလီ၌ က်န္ရွိခဲ့ၾကေသာ ရဟႏၱာ (၇၀၀) ပါေသာ အဖြဲ႔အား ဟီနယာနဂိုဏ္း ေသးငယ္ေသာအဖြဲ႔ ဟုေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။
- သာသနာေတာ္ညိွဳးႏြမ္းလာေသာ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ သံဃာထု မင္းထု ျပည္သူလူထု (၃) ထုမွ ပူးေပါင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။တတိယအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ျခင္း


(၁) အေၾကာင္းခံ
သာသနာႏွစ္ (၂၃၅) ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ပါဋလိပုတ္ျပည္တြင္ မိစၦာအယူရွိေသာရဟန္းအတု (၆၀၀၀၀) ေက်ာ္အထိ သာသနာအတြင္း အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာၾကသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တင္ခဲ့ရသည္။

(၂) သာသနာႏွစ္
(၂၃၅) ႏွစ္

(၃) ေနရာ
ပါဋလိပုတ္ျပည္ ၊ အေသာကာရုံေက်ာင္း

(၄) ေခါင္းေဆာင္
အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္

(၅) သံဃာဦးေရ
ရဟႏၱာေပါင္း (၁၀၀၀)

(၆) မင္း
သီရိဓမၼာေသာကမင္း

(၇) ၾကာျမင့္ခ်ိန္
(၉) လ

- ရဟန္းအတု (၆၀၀၀၀) ေက်ာ္ သာသနာအတြင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကၿပီး ကတံုးတံုးသကၤန္းစည္းသည္ ႏွင့္ ရဟန္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကရာ သာသနာလြန္စြာမွ ညွိဳးမွိန္လာခဲ့ၿပီး ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီက်င့္ၾကံအားထုတ္ေနၾကေသာ ရဟန္းအစစ္တို႔မွာ လြန္စြာခ်ဳိ ႔တဲ့ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။
- အရွင္တိႆမေထရ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ရဟႏၱာ (၁၀၀၀) ပါေသာ သံဃာထု၊ သီရိဓမၼာေသာကမင္း၏ မင္းထု ႏွင့္ သာသနာဝင္မ်ား ျပည္သူလူထု စေသာ ထု (၃) ထု ပူးေပါင္းၿပီး ႏွုတ္ထက္အကၡရာ သဂၤါယနာတင္ခဲ့ရာ အခ်ိန္ (၉) လ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။
- အေယာင္ေဆာင္ဝင္လာေသာ ရဟန္းအတုမ်ားအား စီစစ္ၿပီး လူဝတ္လဲေစျခင္း သာသနာေတာ္မွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ျခင္းတို႔ျဖင့္ သာသနာေတာ္ ညွိဳးႏြမ္းေနမွုကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေပသည္။
- သီရိဓမၼာေသာကမင္းသည္ သဂၤါယနာတင္ၿပီးေနာက္ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန သာသနာျပဳအဖြဲ႔ ေစလႊတ္ၿပီး အႀကီးမားဆံုးေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ကမၻာအႏွံ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကမၻာ႔အင္ပါယာတစ္ခုလံုး၏ (၅) ပံု (၄) ပံု သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ လႊမ္းမိုးခဲ့ရသည္။
- ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သာသနာေရာက္ရွိလာရျခင္းသည္ သုဝဏၰဘူမိ သာသနာျပဳအဖြဲ႔ မွ အရွင္ေသာဏ ႏွင့္ အရွင္ဥတၱရမေထရ္ (၂) ပါး ဦးေဆာင္ေသာ ရဟႏၱာ (၅) ပါးအဖြဲ႔၏ သထံုဖက္မွ ဝင္ေရာက္ သာသနာျပဳရာမွ အစျပဳၿပီး ေရာက္ရွိလာရျခင္းျဖစ္သည္။


စတုတၳအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ျခင္း

(၁) အေၾကာင္းခံ
သာသနာႏွစ္ (၄၅၀) ၾကာေသာ္ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံသို႔ သာသနာကူးေျပာင္းလာခဲ့ရာတြင္ အငတ္ေဘးႏွင့္ သူပုန္ေဘးႀကီး (၁၂) ႏွစ္ ၾကာ က်ေရာက္ခဲ့ရသျဖင့္ သံဃာအစစ္မ်ား ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကမွုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တင္ခဲ့သည္။

(၂) သာသနာႏွစ္
(၄၅၀) ႏွစ္

(၃) ေနရာ
သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံ၊ မလယဇနပုဒ္၊ အေလာကလိုဏ္ဂူ

(၄) ေခါင္းေဆာင္
အရွင္မဟာဓမၼရကၡိတမေထရ္

(၅) သံဃာဦးေရ
ရဟႏၱာေပါင္း (၅၀၀)

(၆) မင္း
ဝဋၬဂါမဏိမင္း

(၇) ၾကာျမင့္ခ်ိန္
တစ္ႏွစ္

- သီရိဓမၼာေသာကမင္း၏ သားေတာ္ရဟႏၱာမဟိႏၵ ႏွင့္ သမီးေတာ္ရဟႏၱာ သဃၤမိတၱာေထရီ တို႔ ျပဳခဲ့ေသာ သာသနာသည္ သီဟိုဠ္တြင္ ထြန္းကားခဲ့ရာမွ အငတ္ေဘး ႏွင့္ သူပုန္ေဘးမ်ား (၁၂) ႏွစ္ၾကာေပၚေပါက္သျဖင့္ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားမွ ပစၥည္းေလးပါးပံ့ပိုးမွု မရွိေတာ့သျဖင့္ ဝိနည္းေလးစားေသာ သံဃာအစစ္တို႔သည္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။
- အခ်ဳိ႔ေသာ သံဃာအစစ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ ဓမၼမ်ား မေပ်ာက္ ပ်က္ရေလေအာင္ ႏွုတ္ျဖင့္ရြတ္ဆိုရင္း သဲေသာင္ေပၚတြင္ ဗိုက္ေပၚသဲမ်ားတင္ၿပီး မေမ့ေလ်ာ့ေအာင္ ရြတ္ဖတ္ထိန္းသိမ္းေနၾကသည္။ အခ်ဳ႔ိေသာ သံဃာတို႔တြင္လည္း လြန္စြာခ်ဳ႔ိတဲ့ လာၾကသျဖင့္ နီဝရဏတရားမ်ား လႊမ္းမိုးလာၾကသည္။
- သူပုန္ေဘး (၁၂) ႏွစ္ကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သာသနာလြန္စြာ ညွိဳးမွိန္ေနသျဖင့္ အရွင္မဟာဓမၼရကၡိတမေထရ္ ဦးေဆာင္ေသာ ရဟႏၱာ (၅၀၀) တို႔ ပါဝင္ေသာ သံဃာထု၊ အေထာက္အပံ့ ျပဳၾကေသာ ဝဋၬဂါမဏိမင္း၏ မင္းထု၊ သာသနာဝင္မ်ား ျပည္သူလူထု ထု (၃) ထု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္ၾကသည္။
- ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏွုတ္ထက္ အကၡရာတင္လွ်င္ေနာင္တြင္ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏုိင္သည္ကို သိလာသျဖင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေပရြက္္ေပၚေရးတင္ၿပီး ေပထက္အကၡရာ တင္ခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။


ပဥၥမအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ျခင္း

(၁) အေၾကာင္းခံ
သာသနာႏွစ္ (၂၄၁၅) ၾကာၿပီးေနာက္ စတုတၳ ႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ၾကားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ေပရြက္ေပၚတင္ထားမွု သည္ ရာသီဥတု ႏွင့္ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ တို႔ေၾကာင့္ ၾကာရွည္ခံႏုိင္မွု မရွိဘဲ ျဖစ္လာျခင္း မူကြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းတို႔အေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ တင္ခဲ့သည္။

(၂) သာသနာႏွစ္
(၂၄၁၅) ႏွစ္

(၃) ေနရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မႏၱေလးၿမိဳ ႔ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္

(၄) ေခါင္းေဆာင္
အရွင္ဇာဂရမေထရ္

(၅) သံဃာဦးေရ
ရုိးရုိးသံဃာေပါင္း (၂၄၀၀)

(၆) မင္း
မင္းတုန္းမင္း

(၇) ၾကာျမင့္ခ်ိန္
ႏွုတ္ျဖင့္ရြတ္ (၅) လ (၃) ရက္
ေက်ာက္ထက္တင္ (၇) ႏွစ္ ၊ (၆) လ၊ (၁၄) ရက္

- သာသနာႏွစ္ (၂၄၁၅) ႏွစ္ ၾကာေသာ္ ေပရြက္ေပၚတင္ထားေသာ ပိဋကတ္ (၃) ပံုတို႔သည္ ရာသီဥတု ႏွင့္ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္တို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးလာခဲ့ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ ႔မူကြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရွင္ဇာဂရမေထရ္ ဦးေဆာင္ေသာ ရဟန္း (၂၄၀၀) ပါဝင္ေသာ သံဃာထု သည္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေသာ မင္းတုန္းမင္း၏ မင္းထု ႏွင့္ သာသနာဝင္မ်ား ျပည္သူလူထု စေသာ ထု (၃) ထု ပူးေပါင္းၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ ႔ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ တြင္ သဂၤါယနာတင္ခဲ့ၾကသည္။
- ႏွုတ္ျဖင့္ရြတ္ဆိုတင္ခဲ့ျခင္းသည္ (၅) လ ႏွင့္ (၃) ရက္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိဋကတ္ေတာ္ မ်ားကို ကမၻာတည္သ၍ ၾကာရွည္ မပ်က္စီးရေလေအာင္ စက်င္ေက်ာက္ျပား အေပၚ ၌ ထြင္းထုေရးသားခဲ့ရာ စက်င္ေက်ာက္ျဖဴအျပားေပါင္း (၇၂၉) ခ်ပ္ ရရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အားျဖင့္ (၇) ႏွစ္၊ (၆) လ ႏွင့္ (၁၄) ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ မႏၱေလးေလာကမာရဇိန္ ဘုရားဝင္းအတြင္း ၌ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးစာအုပ္ (The World Biggest Book) ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ေဆာင္မွတ္တိုင္ႀကီးအျဖစ္ လြန္စြာထင္ရွားခဲ့ေပသည္။ဆဌမအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ျခင္း

(၁) အေၾကာင္းခံ
သာသနာထြန္းကားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ပါးေသာ ဘာသာဝင္တို႔၏ သူ႔ကၽြန္ဘဝေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ (၁၀၀) ခန္႔ သာသနာညွိဳးႏြမ္းခဲ့မွု အေပၚ အေၾကာင္းခံၿပီး သာသနာႏွစ္(၂၄၉၈) ႏွစ္တြင္ သဂၤါယနာတင္ခဲ့ရသည္။

(၂) သာသနာႏွစ္
(၂၄၉၈) ႏွစ္

(၃) ေနရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ မဟာပါသာဏလိုဏ္ဂူ

(၄) ေခါင္းေဆာင္
ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ အရွင္ေရဝတ၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ အရွင္ေသာဘဏ၊ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ

(၅) သံဃာဦးေရ
ရုိးရုိးသံဃာေပါင္း (၂၅၀၀)

(၆) မင္း
ဖဆပလ ဦးႏု အစိုးရ

- ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သူ႔ကၽြန္ဘဝ ႏွစ္ (၁၀၀) ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး သာသနာေတာ္လြန္စြာ ညိွဳးႏြမ္းလာခဲ့သည္။ သူ႔ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္ သာသနာႏွစ္ (၂၄၉၈) ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ မဟာပါသာဏလိုဏ္ဂူတြင္ ဆဌမအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ၿပီး သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။
- ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ႏွင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ရဟန္း (၂၅၀၀) တြင္ ေထရဝါဒႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ (၅) ႏုိင္ငံမွ ရဟန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ သံဃာထု၊ ဖဆပလ ဦးႏု အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ မင္းထု ႏွင့္ သာသနာဝင္ မ်ား ျပည္သူလူထု စေသာ ထု (၃) ထု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္ၿပီး ယခင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ဖတ္ေနရာမွ အလြယ္တကူဖတ္မွတ္ ေလ့လာႏုိင္ရန ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို စာအုပ္မ်ားေပၚ တြင္ ကူးေျပာင္း ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ဆဌမအႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ၿပီး သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။
- ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ပိဋကတ္ (၃) ပံု စလံုးသည္ စာအုပ္မ်ားေပၚတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မဆို ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး အလြယ္တကူ ဖတ္မွတ္ ေလ့လာႏုိင္လာၿပီး သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္လည္း အထူးအေရးပါလွေပသည္။

ဘုရားသာသနာအက်င့္ႏွစ္ျဖာ

ဘုရားရွင္၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတြင္-
(၁) ပရိယတၱိသာသနာသည္ တရားေဟာ တရားျပ စာေပဖတ္မွတ္ သင္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္း (စာသင္တိုက္မ်ား၊ တရားပြဲမ်ား ) ႏွင့္
(၂) ပဋိပတၱိသာသနာသည္ မိမိဗဟုသုတျဖင့္ သိရေသာစစ္မွန္ေသာတရားေတာ္မ်ားကို ခႏၶာတြင္းမွာ သိျမင္လာေအာင္ ကိုယ္တိုင္ရွုမွတ္ေလ့က်င့္ ရေသာလုပ္ငန္း (ဝိပႆနာရိပ္သာမ်ား ၌ အားထုတ္ျခင္း) မ်ားကိုသာ အက်င့္ (၂) ျဖာ ဟု ေခၚဆိုရေပမည္။

အျပည့္အစံုသို႔...

ဗုဒၶသာသနာျပဳၾကရေအာင္

ဗုဒၶသာသနာျပဳၾကရေအာင္
(Buddhist Missionary)
ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္

- သုေမဓါရေသ့ဘဝမွာ မိမိအတြက္ဆို နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း သတၱဝါအားလံုး၏ အက်ဳိးအတြက္ ၾကည့္ရွုခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္
- ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘဝတြင္ ပါရမီ (၃၀) ကို ဘဝေပါင္း အနႏၱ အသက္ေသြးေပါင္း အနႏၱတို႔ျဖင့္ ျဖည့္စြမ္းေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္
- ေနာက္ဆံုးလူ႔ဘဝတြင္ ေလာကီခ်မ္းသာတို႔၏ ထိပ္ေခါင္ မင္းစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး သတၱဝါ အားလံုးအက်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္တို႔သည္ တုႏွုိင္း၍ မရေအာင္ ေက်းဇူးႀကီးမား လွေပသည္။

ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္

- ဘုရားျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သတၱဝါအားလံုးတို႔အား ဒုကၡသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ခ်မ္းသာအစစ္နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ တရားေဟာလမ္းညႊန္ျပသေပးျခင္း
- (၄၅) ဝါ (ႏွစ္) ပတ္လံုး တစ္ေန႔တြင္ တစ္နာရီမွ် ခန္႔သာ က်ိန္း (အိပ္) ေတာ္မူ၏။ အခ်ိန္ရွိသေလာက္ သတၱဝါ အားလံုးတို႔အား တရားေတာ္မ်ား ေဟာေျပာ ျပသ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း
- သာသနာေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္အျပင္ အနာဂတ္ကာလ သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ မ်ားလွစြာေသာ ဓမၼဒူတ ခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ၿပီး သာသနာျပဳေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားသည္ သတၱဝါအားလံုးအတြက္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာအက်ဳိးကိုေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္မွာ ဆပ္၍မကုန္ႏုိင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

အျမင့့္ျမတ္ဆံုးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ (ဂုဏ္ေတာ္)

- အနႏၱစၾကာဝဠာ သတၱဝါအားလံုးတို႔အား အမွန္ကိုသိျမင္ေစရန္ႏွင့္ ဥာဏ္အလင္းကို ထင္ရွားစြာ ရရွိၾကရန္ျပသလမ္းညႊန္ေပးၿပီး အႀကီးမားဆံုးေသာ ေမတၱာႏွင့္ ကရုဏာထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ေပသည္။
- မွန္စြာသိျမင္ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ်တို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမမ်ားအား မပ်က္စီး / မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းၾကရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ေလေတာ့မည္။

သဂၤ ါယနာတင္ၾကျခင္း

- ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္မ်ား မပ်က္စီး မေပ်ာက္ပ်က္ရေလေအာင္ ဘုရားရွင္၏ တရားဓမၼမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ တတ္ကၽြမ္းေသာ သံဃာေတာ္မ်ားစုေပါင္းၿပီး ဗုဒၶ၏ ဓမၼအား သန္႔ရွင္း တည္တံ့ျပန္႔ပြားႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ဓမၼကိုသာ သံဃာမ်ား၏ သေဘာတူညီမွုရယူကာ ရြတ္ဖတ္မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳၾကျခင္းကို သဂၤါယနာတင္ျခင္း ဟုေခၚသည္။ မင္းထုႏွင့္ ျပည္သူထုမွ ပံ့ပိုးကူညီၾကသည္။

သာသနာ့အေမြ ဆက္ခံခဲ့ျခင္း

- ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္၏ တပည့္ရဟန္းတို႔သည္ ေခတ္အသီးသီးမွ အာဏာရွိေသာ မင္းထုႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာဝင္ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းၿပီး သံဃာထု၊ မင္းထု၊ ျပည္သူလူထု၊ ထု (၃) ထု ပူးေပါင္းကာ သဂၤါယနာ (၆) ႀကိမ္ တုိင္တို္င္ စုေပါင္းတင္ခဲ့ၾကၿပီး ဗုဒၶသာသနာ့အေမြ မပ်က္စီးမေပ်ာက္ပ်က္ရေလေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကေလသည္။

အျပည့္အစံုသို႔...

ဗုဒၶအဆံုးအမ အားလံုးတို႔သည္ ဗဟုသုတရရုံမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ရန္ ႏွင့္ အက်ဳိးရွိ္ေအာင္ အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶအဆံုးအမ အားလံုးတို႔သည္ ဗဟုသုတရရုံမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ရန္ ႏွင့္ အက်ဳိးရွိ္ေအာင္ အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။
(Buddha’s Teachings are not for Knowledge only but also for Self Practice & Implementation)
အႏွစ္သာရရွိလွျခင္း

- ဗုဒၶဘုရားရွင္ အဆံုးအမ အားလံုးသည္ ဗဟုသုတ ရရုံပါးစပ္ဖ်ားေလးမွ ေျပာေန ေဟာေနရုံမွ် လမ္းဆံုးေနတာမ်ဳိး တစ္ခြန္းမွ် မရွိခဲ့ပါဘူး။
- အဆံုးအမတိုင္းသည္ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႔ က်င့္ရမယ္။ ၿပီးမွ မိမိႏွင့္အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးရွိေအာင္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ၿပီးမွ သာလွ်င္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုၿပီး ပန္းတိုင္ (နိဗၺာန္) သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ျခင္း သည္သာ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။

ခ်မ္းသာအစစ္

- လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ သံုးမ်ဳိးေသာ ခ်မ္းသာတို႔တြင္ လူႏွင့္နတ္ခ်မ္းသာ တို႔သည္ ဒုကၡသစၥာနယ္ (ျဖစ္ေပၚ ျခင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းတို႔က အစဥ္ထာဝရ ႏွိပ္စက္ေသာနယ္) ထဲတြင္သာ ခံစားေနရၿပီး သံုးဆယ္ တစ္ဘံုသံသရာလည္ေစၿပီး ခ်မ္းသာအတု ျဖစ္သည္။
- နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ (မေဖာက္မျပန္ ျပဳျပင္စီရင္မွုမရွိ ၿငိမ္းေအးမွု အျပည့္ ဒုကၡ အားလံုးခ်ဳပ္ဆံုးျခင္း သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း) သည္သာလွ်င္ မဟာသႏၱိသုခ ခ်မ္းသာ အစစ္ ျဖစ္ေပသည္။

ဘုရားကန္ေတာ့ျခင္း

- ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ဘုရားကန္ေတာ့ၾကစဥ္ ၾသကာသမွ စၿပီးရြတ္ဆိုၾကသည္။ (ၾသကာသ ဆိုသည္မွာ ခြင့္ျပဳပါ ဘုရားဟု ခြင့္ေတာင္းျခင္းသာျဖစ္သည္၊ လူယဥ္ေက်းတို႔၏ အေလ့အထ တစ္ခုျဖစ္သည္။)
- ၾသကာသရြတ္ၿပီး ဘုရားရွိခိုးေနစဥ္ ဘုရားရွင္၏ ပံုေတာ္ (အကာ) ကိုၾကည့္ၿပီး ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ (အႏွစ္) ကို ရည္မွန္းၿပီး ကန္ေတာ့မွသာလွ်င္ အဓိပၸာယ္ျပည့္စံု ေပသည္။

ဆုေတာင္းျခင္း

- ၾသကာသျဖင့္ ဘုရားကန္ေတာ့ၿပီးေနာက္ ဤသို႔ ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ဳိးအားေၾကာင့္ အပၸါယ္ေလးပါး ကပ္သံုးပါး ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး စသည္ျဖင့္ ေဘးအေပါင္းမွ လြတ္ရန္ ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ဆုေတာင္းမ်ားကို ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ပါးစပ္ဖ်ားေလးျဖင့္ ဆုေတာင္းကာ ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုပင္လွ်င္ ပါးစပ္ျဖင့္ေတာင္းရုံႏွင့္ရသကဲ့သို႔ မွားယြင္းစြာ ဆုေတာင္းေနၾကေလသည္။ အမွန္မွာ ဆုေတာင္းသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔က်င့္ရန္သာ အဓိကျဖစ္သည္။

ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္ျခင္း

(က) အပါယ္ေလးပါး ေဘးမွလြတ္ရန္ကား

အပါယ္ေလးပါးဆိုေသာအဓိပၸါယ္ႏွင့္ အပါယ္က်ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အပါယ္လြတ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္ရမည့္တရားတို႔ကို သိရွိေလ့က်င့္ရန္လိုေပသည္။
(၁) တိရစၧာန္ဘံုေရာက္ျခင္းသည္ ေမာဟ (အမွားသိ ေတြေဝ) ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎ေမာဟဆိုေသာအေၾကာင္းကို သတ္မွ သာလွ်င္ အက်ဳိးတိရစၧာန္ဘံုမေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
(၂) ျပိတၱာဘံု ေရာက္ျခင္းသည္ ေလာဘ (လိုခ်င္တပ္မက္) ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎ေလာဘဆိုေသာအေၾကာင္းကို သတ္မွသာလွ်င္ အက်ဳိးျပိတၱာဘံုမေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
(၃) အသူရကာယ္ (အရံငရဲ) ဘံုေရာက္ျခင္းသည္ မာန(ေထာင္လႊားမွု) ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎မာနဆိုေသာအေၾကာင္းကို သတ္မွသာလွ်င္ အက်ဳိး အသူရကာယ္ဘံု မေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
(၄) ငရဲဘံုေရာက္ျခင္းသည္ ေဒါသ (ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္) ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ၎ေဒါသဆိုေသာ အေၾကာင္းကို သတ္မွသာလွ်င္ အက်ဳိးငရဲဘံုမေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ခ်င္ပါ၏လို႔ ဆုေတာင္းေနရုံျဖင့္ အပါယ္မွ မလြတ္ႏုိင္၊ အပါယ္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ေလာဘ ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္ပယ္သတ္မွသာလွ်င္ လြတ္ႏိုင္ေပမည္။

(ခ) ကပ္သံုးပါးေဘးမွ လြတ္ရန္ကား

ကပ္သံုးပါး၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ကပ္ေဘးကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား (မီး) ကို သိရန္လိုအပ္ၿပီး အေၾကာင္းကို ေခတၱထိန္းႏိုင္ေသာ တရားႏွင့္ အေၾကာင္းတရား (မီး) ကို အငုတ္ျပဳတ္ေစႏုိင္ေသာတရားကိုသိရွိ ေလ့က်င့္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

ကပ္သံုးပါး ျ ဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း ေခတၱထိန္း
(မီး)
၁။ ဒုဗၻိကၡႏၱရကပ္ ေလာဘ ဒါန
(ငတ္မြတ္ေဘး)
၂။ သတၱႏၱရကပ္ ေဒါသ သီလ
(သတ္ျဖတ္ေဘး) (ကာယဝစီေစာင့္ထိန္း)
၃။ ေရာဂႏၱရကပ္ ေမာဟ ဘာဝနာ
(ေရာပါေဘး) (အဖန္တလဲလဲ ရွုမွတ္ပြားမ်ား)

- ငတ္မြတ္ေဘး (ကပ္) ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေလာဘအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎ေလာဘမီးကို ေခတၱခဏအားျဖင့္ ဒါနျပဳျခင္းျဖင့္ ထိန္းထားႏုိင္သည္။ သတ္ျဖတ္ေဘး (ကပ္) သည္ ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎ေဒါသကို ေခတၱခဏအားျဖင့္ သီလျဖင့္ ထိန္းထားႏိုင္သည္။ ေရာဂါေဘး (ကပ္) သည္ ေမာဟေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎ေမာဟကို ေခတၱခဏအားျဖင့္ ဘာဝနာျဖင့္ ထိန္းထားႏုိင္သည္။
- ကပ္သံုးပါးစလံုး အငုတ္ျပဳတ္ႏိုင္ရန္ကား ဝိပႆနာ၊ ဘာဝနာ (အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ) ရွုမွတ္ပြားမ်ားေနရမည္ ျဖစ္သည္။
- ကပ္သံုးပါးမွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါ၏ လို႔ ဆုေတာင္းေနရုံမွ်ျဖင့္ ကပ္သံုးပါးမွ မလြတ္ႏုိင္၊ ကပ္သံုးပါးကို ျဖစ္ေစေသာ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး တို႔ကို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေလ့က်င့္ၿပီး ပယ္သတ္၊ အားလံုးေသာသတၱဝါအေပါင္းတို႔မွလည္း ေလ့က်င့္ၿပီး ပယ္သတ္ႏိုင္ၾကမွသာလွ်င္ ကပ္ေဘးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေပမည္။

ဒုစရုိက္ / သုစရုိက္

ဒုစရိုက္ (၁၀) ပါး (ဒု = မေကာင္းေသာ ၊ စရုိက္ = အက်င့္)

(က) ကာယကံ (၃) ပါး
(၁) သတ္ (သတၱဝါမ်ား)
(၂) ခိုး (တစ္ပါးသူပိုင္ ပစၥည္း)
(၃) ေဖာက္ျပန္ (ကာမဂုဏ္)

(ခ) ဝစီကံ (၄) ပါး
(၁) လိမ္ (မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္း)
(၂) ကုန္းတိုက္ (ညီညြတ္မွုၿပိဳကြဲေစျခင္း)
(၃) ၾကမ္းတမ္း (ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း)
(၄) အခ်ည္းႏွီး (အက်ဳိးမရွိေသာ စကားေျပာျခင္း)

(ဂ) မေနာကံ (၃) ပါး
(၁) အဘိဇၥ်ာ (သူတစ္ပါးပစၥည္း မတရား ရေစလိုျခင္း)
(၂) ဗ်ာပါဒ (သူတစ္ပါးကို ေသေၾကပ်က္စီး ေစလိုျခင္း)
(၃) မိစၦာဒိဌိ (အယူမွားျခင္း)

ဒုစရုိက္ (၁၀) ပါး ပြား (၄၀)

(၁) ကိုယ္တိုင္က်ဴးလြန္ (၁၀) ပါး
(၂) သူတစ္ပါးအားေစခိုင္း (၁၀) ပါး
(၃) သြယ္ဝိုက္အားေပး (၁၀) ပါး
(၄) ဝမ္းေျမာက္ (၁၀) ပါး

သုစရုိက္ (၁၀) ပါး (သု = ေကာင္းေသာ၊ စရုိက္ = အက်င့္)

(က) ကာယကံ (၃) ပါး

(ခ) ဝစီကံ (၄) ပါး ဒုစရုိက္ (၁၀) ပါးကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း သည္ သုစရုိက္ (၁၀) ပါး ျဖစ္သည္။
(ဂ) မေနာကံ (၃) ပါး
သုစရုိက္ (၁၀) ပါးလည္း ပြားလွ်င္ (၄၀) ရသည္။
(၁) ကိုယ္တိုင္
(၂) ေစခိုင္း
(၃) အားေပး
(၄) ဝမ္းေျမာက္

မွတ္ခ်က္

၎ဒုစရုိက္ / သုစရုိက္တို႔သည္လည္း ပါးစပ္ဖ်ားျဖင့္ ေျပာေန၊ ေဟာေနရုံမွ်ျဖင့္ အဓိပၸါယ္မျပည့္စံုဘဲ ဒုစရုိက္ကို ကိုယ္တုိင္လံုးဝ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကၿပီး သုစရုိက္ကို လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး မိမိႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဗဟၼစိုရ္ (၄) ပါး

ေမတၱာ = တစ္ပါးသူအား ေကာင္းေစခ်င္ေသာ ေစတနာ အျပဳျမင္ဝါဒ (တန္းတူေတြ႔လွ်င္ ေမတၱာမပြားႏိုင္က ၿပိဳင္တတ္သည္။)
ကရုဏာ =တစ္ပါးသူအား ဝဋ္ဒုကၡေဘးဆင္းရဲတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုေသာ ေစတနာ (ကိုယ့္ေအာက္နိမ့္လွ်င္ ကရုဏာ မထားႏိုင္က ႏိုင္တတ္သည္။)
မုဒိတာ = သူတစ္ပါးေကာင္းစားတာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း(ကိုယ့္ထက္သာလွ်င္ မုဒိတာ မပြားႏိုင္က ျငဴစူေစာင္းေျမာင္း တတ္သည္။)
ဥေပကၡာ = ခ်စ္လည္းမခ်စ္၊ မုန္းလည္းမမုန္းျခင္း (လစ္လ်ဴရွုျခင္း)(သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ မိမိျပဳေသာ ကံအတိုင္းကိုသာ မိမိရၾကသည္။)

မွတ္ခ်က္

ျဗဟၼစိုရ္တရား (၄) ပါးသည္ နတ္လူသတၱဝါ အားလံုးတို႔၏ ခ်စ္ေဆးျဖစ္၍ ပါးစပ္ဖ်ားမွ ေျပာေနရုံမွ်ျဖင့္ မျပည့္စံုႏုိင္ပါ။ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ႏွလံုးသြင္းကာ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ေလာကႀကီး ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ပုညႀကိယာ (၁၀) ပါး

ေကာင္းမွု ကုသိုလ္ ပုည ဘုန္း (သို႔) အဆင့္ဆင့္ကူးေျပာင္း ေခၚေဝၚလာၾကရာ ယခုအခါ ဘုန္းႀကီးသည္ဆိုလွ်င္ လူတုိင္းႏွစ္သက္ၾကေပရာ ေကာင္းမွုမ်ားျခင္းသည္သာ ဘုန္းႀကီးၾကေၾကာင္း သိအပ္ေပသည္။

(က) ဒါန
(၁) ရုိးရုိးဒါန (လွဴဒါန္းျခင္း)
(၂) ပတၱိဒါန (အမွ်ေပးျခင္း)
(၃) ပတၱာႏုေမာဒန (သာဓုေခၚ ျခင္း)

(ခ) သီလ
(၁) ရုိးရုိးသီလ (ကာယႏွင့္ဝစီေစာင့္ထိန္းျခင္း)
(၂) အပစာယန (ရုိေသျခင္း)
(၃) ေဝယ်ာဝစၥ (လုပ္အားေပးျခင္း)

(ဂ) ဘာဝနာ
(၁) ရုိးရုိးဘာဝနာ (ေမတၱာဘာဝနာပြားျခင္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ စသည္ အာရုံမြားေနျခင္း)
(၂) ဓမၼႆဝန (တရားနာယူျခင္း)
(၃) ဓမၼေဒသနာ (တရားေဟာေျပာျပသျခင္း)
(၄) ဒိဌိဇုကမၼ (အယူမွန္ျခင္း)

မွတ္ခ်က္

ပုညႀကိယာ (၁၀)ပါး သည္လည္း ေဟာေျပာေနရုံႏွင့္ မၿပီးဘဲ ကိုယ္တိုင္လည္းေလ့က်င့္၊ သူတစ္ပါးအားလံုးကိုလည္း ေလ့က်င့္ၾကေစရန္ စည္းရုံးတုိက္တြန္းၿပီး အသံုးခ်ၾကမွသာလွ်င္ ဗုဒၶအလိုေတာ္က် အက်ဳိးရွိေပမည္။

အျပည့္အစံုသို႔...

ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္း

(က) ရေသ့ျဖစ္ျခင္း

သုေမဓါရေသ့ဘ၀ မေရာက္မီ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မိဘႏွစ္ပါး လြန္စြာပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာေပမဲ့ ၎မိဘႏွစ္ပါး ေသဆံုးသည့္အခါ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဘာမွ်ယူမသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လူေတြမွာေသဆံုးလို ့ ဘာမွ်ပါမသြားႏုိင္တာရွိလွ်င္ ေသဆံုးျပီးပါေအာင္ ယူသြားႏုိင္တာ ရွိကိုရွိရမယ္လို ့ေတြးမိျပီး ပစၥည္းဥစၥာ အားလံုး စြန္ ့လႊတ္ လွဴဒါန္းျပီး ရေသ့ဘ၀ေျပာင္း တရားက်င့္ခဲ့သည္။

(ခ) ဆႏၵာဓိပတိ

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သုေမဓာသည္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ ့ျပီး နိဗၺာန္သို ့ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ေပမဲ ့ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ ကဲ့သို ့သတၱ၀ါမ်ားအား လမ္းညႊန္(ကယ္တင္) လိုေသာ ဆႏၵာဓိပတိေၾကာင့္သာလွ်င္ ဘုရားဆုပန္ေလသည္။

(ဂ) ဗ်ာဒိတ္ယူျခင္း

ယခုမ်က္ေမွာက္ေနဆဲ ကမၻာမတိုင္မီ အေရွ ့ေလးသေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္းအစ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္ရင္း၌ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘ၀မွစျပီး ဘုရားဆုပန္ ဗ်ာဒိတ္ ယူခဲ့သည္။
(တစ္ကမၻာသည္ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ၾကာလွျပီး သေခ်ၤတစ္ခုသည္ တစ္၏ေနာက္မွ သုညေပါင္း တစ္ရာ့ေလးဆယ္ရွိသည္။)

(ဃ) ပါရမီ (ဆယ္ပါး - ျပားသံုးဆယ္)

၁။ ဒါန = ေပးလွဴျခင္း
၂။ သီလ = ကိုယ္ႏွုတ္ေစာင့္ထိန္းျခင္း
၃။ ေနကၡမၼ = ကိေလသာေတာမွ ထြက္ျခင္း
၄။ ပညာ = အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆင္ျခင္ ထိုးထြင္းသိျခင္း
၅။ ၀ီရိယ = အားစိုက္ႀကိဳးစား လံု ့လရွိျခင္း
၆။ ခ ႏၱီ = သည္းခံျခင္း
၇။ သစၥာ = ေျဖာင့္မတ္/ မွန္ကန္ျခင္း
၈။ အဓိဌာန္ = အဓိဌာန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပတ္သားေသာ ဆႏၵ
၉။ ေမတၱာ = စင္ၾကယ္ေသာခ်စ္ျခင္း
၁၀။ ဥေပကၡာ = လ်စ္လ်ဳရွုျခင္း/ အသင့္အားျဖင့္ရွုျခင္း

- မူလပါရမီ (၁၀) ပါး
(ပိုင္ဆိုင္စည္းစိမ္အားလံုးႏွင့္ ဇနီး၊ သားသမီးပါမက်န္ ျဖည့္ျခင္း)
- ဥပပါရမီ (၁၀) ပါး
(စည္းစိမ္ + ဇနီး၊ သားသမီးအျပင္ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ပါ၀င္ ျဖည့္ျခင္း)
- ပရမတၳပါရမီ (၁၀) ပါး
(အသက္ကိုပါမက်န္ ျဖည့္ျခင္း)

(င) ပါရမီျဖည့္ပံု

(၁) ၾကာျမင့္လွစြာေသာအခ်ိန္
(၂) မရပ္မနား
(၃) ခ်န္မထားဘဲ
(၄) ရုိရုိေသေသ
(၅) ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးျဖည့္

(စ) တိတိက်က်ေသေသခ်ာခ်ာ ပြင့္ေတာ္မူျခင္း

(၁) ပါရမီျဖည့္တာ တိက်ေသခ်ာ
(၂) ေမြးဖြား ႏွစ္၊ လ၊ ရက္ (မဟာသကၠရာဇ္ - ၆၈၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန ့)
(၃) မိဘႏွစ္ပါး (သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး ႏွင့္ မယ္ေတာ္မာယာေဒ၀ီ)
(၄) ေမြးဖြားေနရာ (အိႏၵိယ ႏွင့္ နီေပါနယ္စပ္အနီး၊ နီေပါႏုိင္ငံပိုင္ လုမၺနီ ဥယ်ာဥ္)
(၅) လူသားအစစ္ျဖစ္ျခင္း
(၆) ေမြးေမြးျခင္း ဘုရားမျဖစ္၊ က်င့္ျပီးမွျဖစ္ (က်င့္စဥ္အားလံုး တိက်ေသခ်ာျပထားသည္)
(၇)ဘုရားျဖစ္ေသာရက္ တိက်ေသခ်ာ (မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန ့)


ဗုဒၶႏွင့္ဆိုင္ေသာေန ့မ်ား

ကဆုန္လျပည့္ (၅) ေန ့

(၁) ဗ်ာဒိတ္ယူသည့္ေန ့ = ေလး သေခ်ၤကမၻာတစ္သိန္း အစ ကဆုန္လျပည့္ေန ့
(၂) ဘုရားေမြးသည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၆၈၊ ကဆုန္လျပည့္ (ေသာၾကာေန ့)
(၃) ဘုရားျဖစ္သည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ကဆုန္လျပည့္ (ဗုဒၶဟူးေန ့)
(၄) ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္းေဟာသည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၄၊ ကဆုန္လျပည့္
(၅) ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၄၈၊ ကဆုန္လျပည့္ (အဂၤ ါေန ့)

( ကဆုန္လျပည့္၊ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ က်င္းပရျခင္း အထိမ္းအမွတ္သည္ ဘုရား၏ ပရိေဘာဂေစတီကို စုေပါင္းပူေဇာ္ျပီး ေညာင္ပင္အသက္ရွည္ စိမ္းလမ္းစိုေျပ သကဲ့သို ့ သာသနာေတာ္သန္ ့ရွင္း၊ တည္တံ့၊ ပြားမ်ားႏုိင္ရန္။)

၀ါဆိုလျပည့္ (၅) ေန ့

(၁) ပဋိသေႏၶတည္သည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၆၇၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (ၾကာသပေတးေန ့)
(၂) ေတာထြက္သည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၉၇၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (တနလၤာေန ့)
(၃) ဓမၼစၾကာတရားဦးေဟာေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (စေနေန ့)
(၄) ေသာတာပန္လူသားစေပၚသည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (စေနေန ့)
(၅) သံဃာရတနာစေပၚသည့္ေန ့ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည့္ (စေနေန ့)

( သာသနာ၀င္မ်ားသည္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန ့၏ အဓိပၸာယ္ကို ေလးေလးနက္နက္နားလည္ သင့္ေပသည္။)

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန ့

(၁) ဘုရားရွင္သည္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား ၀ါတြင္းသံုးလလံုး အဘိဓမၼာတရား ေဟာၾကားျခင္း
(၂) မိဘအားေက်းဇူးဆပ္ျပီး လူ ့ျပည္ဆင္းစဥ္ လူသားမ်ား ဆီမီးျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္းကို အစြဲျပဳျပီး မီးျဖင့္ကန္ေတာ့ၾကသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ အလိုေတာ္က်မွာ -

- အဘိဓမၼာတရားေတာ္ ျပန္ ့ပြားနားလည္ေအာင္လုပ္ရန္
- မိဘႏွင့္ေက်းဇူးရွင္မ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ ကန္ေတာ့ရန္

(လြန္ကဲေသာ မီးထြန္းၾကျခင္း၊ ဥပမာ - အိမ္သာမက်န္ ႏွင့္ ေဗ်ာက္အိုး ႏွင့္ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ား ေဖာက္ၾကျခင္းသည္ မိမိတို ့၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ )

တပိုတြဲလျပည့္ေန ့

ရာဇျဂိဳလ္ျပည္၊ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္၌ ရဟႏၱာေပါင္း ၁၂၅၀ တက္ေရာက္ေသာ ‘ပထမသံဃသႏၷိပါတ’ ပထမဆံုးသံဃာ့ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပီး ဘုရားအဆူဆူ ဆံုးမစကား ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ခ်ီးျမွင့္ေသာေန ့ျဖစ္ျပီး လက္်ာရံ အဂၢသာ၀က အရွင္သာရိပုတၱရာ ႏွင့္ လက္၀ဲရံ အဂၢသာ၀က အရွင္ေမာဂၢလာန္တို ့အား ရာထူးအပ္ႏွင္းေသာ ေန ့ျဖစ္သည္။

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ -

(၁) လြန္စြာခ်ဳပ္တည္းျခင္းတည္းဟူေသာ သည္းခံျခင္းသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။
(၂) မိမိစိတ္ကို သန္ ့ရွင္းျဖဴစင္ေစရာ၏။
(၃) ထူးျမတ္ေသာအက်င့္၌ လြန္စြာအားထုတ္ရာ၏။

ဓမၼာစၾကာတရားေတာ္

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ (၂၉)ႏွစ္ထိ ကာမဂုဏ္ အာရုံတို ့ျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးေနခဲ့ေသာ “ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂ” လက္ယာစြန္း ေရာက္ေနစဥ္ ေလာဘကိုသာ ျဖစ္ေစျပီး၊ (၂၉) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အထိ (၆) ႏွစ္လံုးလံုး ခႏၶာကိုယ္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွိပ္စက္ညွင္းဆဲျပီး က်င့္ေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ “အတၱကိလမထာႏုေယာဂ” လက္၀ဲစြန္း ေရာက္ေနစဥ္ ေဒါသကိုသာ ျဖစ္ေစသျဖင့္ တရားမရ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎အစြန္း ႏွစ္ပါးကို ေရွာင္ရွားျပီး “ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ “ (ေခၚ) မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ကို က်င့္မွသာလွ်င္ သစၥာေလးပါး ကိုသိျမင္ႏုိင္ေသာ တရား ျဖစ္သည္ဟု ေဟာၾကားေသာ တရားျဖစ္သည္။

သစၥာတရား (Universal Truth)

အစဥ္ထာဝရ မွန္ကန္ေသာ အမွန္တရား

(က) Person ပုဂၢိဳလ္မေရြး
(ခ) Place ေနရာမေရြး
(ဂ) Time အခ်ိန္မေရြး မွန္ကန္ေသာ သစၥာတရား ျဖစ္သည္။


ဗုဒၶသာသနာအႏွစ္ခ်ဳပ္

သစၥာေလးပါးသည္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

(က) သိ = ဒုကၡသစၥာ
(ေဖာက္ျပန္၊ ႏွိပ္စက္၊ လိုတာမရ၊ ရတာ မလိုလို ့ ဆင္းရဲျခင္း)
(ခ) ပယ္ = သမုဒယသစၥာ
(ဒုကၡျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းတရား - ေလာဘ)
(ဂ) ဆိုက္ = နိေရာဓသစၥာ
(ဒုကၡသမုဒယခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း - နိဗၺာန္)
(ဃ) ပြား = မဂၢသစၥာ
(နိေရာဓသို ့ ဆိုက္ရန္ပြားေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးအက်င့္)


မဂၢင္ရွစ္ပါး (မဂၢသစၥာ)

သီလ (၁) မွန္စြာေျပာ (ေျပာ)
(စည္းကမ္း) (၂) မွန္စြာျပဳမူ ( ျပဳ )
(ကာယ + ဝစီ) ထိန္း (၃) မွန္စြာအသက္ေမြး (ေမြး)
သမာဓိ (၄) မွန္စြာဝီရိယ (ဝီ)
(နည္းလမ္း) (၅) မွန္စြာသတိ (တိ)
(မေနာ) ထိန္း (၆) မွန္စြာသမာဓိ (ဓိ)
ပညာ (၇) မွန္စြာသိျမင္ (သိ)
(သေဘာတရား) (ဂ) မွန္စြာေတြးေခၚ (ေတြး)
(အရွိ / အမွန္)

မဂၢင္ရွစ္ပါးကို ခ်ဳံ ့လွ်င္ သီလ - သမာဓိ - ပညာ သိကၡာသံုးပါးရျပီး ၎သိကၡာသံုးပါးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ သတိတစ္လံုးသည္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ဗုဒၶ၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း မဟာသတိပဌာန္တရားျဖစ္သည္။ (သတိတစ္လံုးအရွိသံုး အဆံုးနိဗၺာန္တိုင္)

ကုသိုလ္ေကာင္းမွု (၄) မ်ဳိး

၁။ ဒါန (စြန္ ့လႊတ္ - လွဴဒါန္း)
၂။ သီလ (ကာယ + ဝစီ ထိန္းေသာစည္းကမ္း)
၃။ သမထဘာဝနာ (ကမၼဌာန္းအာရုံ တစ္ခုတည္းကိုသာ ရွုျခင္း)
၄။ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ (ရုပ္နာမ္တရားတို ့၏ ျဖစ္ပ်က္ကို ရွုျခင္း)


မွတ္ခ်က္

- ဒါန၊ သီလ၊ သမထဘာဝနာ စသည္သံုးမ်ဳိးသည္ ဘုရားမပြင့္မွီ ကာလမ်ားစြာကပင္ ရွိခဲ့ေပသည္။
- လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာမ်ားကို ရေစျပီး ကံအက်ဳိးေပး သာလွ်င္ရရွိကာ သံသရာလည္ျပီး ဒုကၡသစၥာမွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေပ။
- ဘုရားပြင့္လာရျခင္းသည္ သတၱဝါမ်ားအားလံုး ဒုကၡဆင္းရဲ အေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္ေသာ ဝိပႆနာဘာဝနာ ရွုမွတ္ပြားမ်ားႏုိင္ေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးရန္ျဖစ္ျပီး ဒုကၡသစၥာမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး နိေရာဓသစၥာ (နိဗၺာန္) သို ့ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ေသာ ဥာဏ္အက်ဳိးေပး ကို ညႊန္ျပေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။


သာသနာ (၃) ရပ္

ဗုဒၶသာသနာ (အဆံုးအမ) သံုးရပ္ရွိသည္။

၁။ ပရိယတၱိသာသနာ (ေဟာေျပာျခင္း၊ စာေပမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း)
၂။ ပဋိပတၱိသာသနာ (မိမိခႏၶာကိုယ္တြင္းသို ့ မိမိဥာဏ္ျဖင့္ ရွုမွတ္ပြားမ်ား ေလ့က်င့္ျခင္း)
၃။ ပဋိေဝဓသာသနာ (ပဋိပတၱိသာသနာ အက်င့္က်င့္ျပီးမွသာလွ်င္ အရွိတရား၊ အမွန္တရား၊ သေဘာတရားမ်ားသိျမင္လာျပီး မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္၊ နိဗၺာန္သို ့ မ်က္ေမွာက္ျပဳအက်ဳိး ရရွိျခင္း)


မွတ္ခ်က္

ဘုရားသာသနာ သံုးရပ္တြင္ - သာသနာျပဳရန္ ပံ့ပိုးျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အက်င့္ႏွစ္ျဖာျဖစ္ေသာ ပရိယတၱိ ႏွင့္ ပရိပတၲိိသာရွိေပသည္။

(ပဋိေဝဓသာသနာသည္ က်င့္ျပီးမွသာလွ်င္ ရရွိေသာအက်ဳိးျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။)

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး

(၁) အရဟံ
(က) အရဟံ = လူ နတ္ ျဗဟၼာ တို ့၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ျခင္း။
(ခ) အရ ဟံ = ကိေလသာရန္သူတို ့ကို ပယ္သတ္ေတာ္မူျပီး ျဖစ္ျခင္း။
(ဂ) အ ရဟံ = ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ပင္ မေကာင္းမွု မျပဳျခင္း။
(၂) သမၼာသမၺဳဒၶ = အလံုးစံုေသာတရားတို ့ကို ဆရာမရွိပါဘဲ ပါရမီစြမ္းအားျဖင့္ သိျခင္း။
(၃) ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ = အသိဥာဏ္ (ဝိဇၨာ)၊ အက်င့္တရား (စရဏ) တို ့ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။
(၄) သုဂတ = ေကာင္းျမတ္ေသာ စကား (သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ) ကိုသာေျပာျခင္း (ေကာင္းေသာသြားလာျခင္း / လာျခင္း)
(၅) ေလာကဝိဒူ = ေလာကႀကီး သံုးပါးကို သိျခင္း။ (သတၱ၊ ၾသကာသ၊ သခၤ ါရ)
(၆) အႏုတၱေရာပုရိသ = ရုိင္းစိုင္းေသာ တိရိ စၦာန္၊ လူ၊ နတ္ တို ့ကို ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ ႔ေအာင္ဆံုးမျခင္း။
ဒမၼသာရထိ
(၇) သတၳာေဒဝ = လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါအားလံုးတို ့၏ ဆရာျဖစ္ျခင္း။
မႏုႆာနံ
(၈) ဗုဒၶ = အမွန္ (သစၥာ) တရား ေလးပါးကို သိျခင္း၊ ေဟာၾကားျပသျခင္း။
(၉) ဘဂဝါ = ဘုန္းေတာ္ (၆) ပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။

တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆) ပါး

(၁) ေဟာ = ဘုရားကိုယ္တိုင္ ေဟာျခင္း။
(၂) ကိုယ္ = က်င့္ၾကံသူအတြက္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ရွုျမင္ ႏုိင္ျခင္း။
(၃) ဆိုင္း = ရွုပြားသူအတြက္ မဂ္ျပီးလွ်င္ ဖိုလ္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ျဖစ္ျခင္း။
(၄) ဖိတ္ = တရားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ဖိတ္ေခၚ ရဲျခင္း။
(၅) ကပ္ = မိမိသ ႏၱာန္၌ အစဥ္ကပ္၍ ေဆာင္ထားသင့္ျခင္း။
(၆) လက္ = မဂ္၊ ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ ဓမၼရသကို လက္ေတြ႔ ခံစားႏုိင္ျခင္း။


သံဃာဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး

(၁) ေကာင္း = ေကာင္းေသာအက်င့္ရွိျခင္း။
(၂) ေျဖာင့္ = ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ၾကံျခင္း။
(၃) နိဗ္ = နိဗၺာန္ေရာက္ေရး က်င့္ျခင္း။
(၄) ေလာ = ေလာကုတၱရာတရားနဲ႔ အညီက်င့္ျခင္း။
(၅) ေဝး = အေဝးက သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပစၥည္းကိုပင္ ခံယူထိုက္ျခင္း။
(၆) ဧည့္ = ဧည့္သည္အတြက္ အထူးစီမံထားသည့္ ပစၥည္းကိုပင္ အလွဴ ခံထိုက္ျခင္း။
(၇) ျမင့္ = ျမင့္ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္ျခင္း။
(၈) လက္ = လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးျခင္းကို ခံထိုက္ျခင္း။
(၉) လယ္ = သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ ဒါနမ်ဳိးေစ႔ စိုက္ပ်ဳိးရာ လယ္ေျမ ေကာင္းျဖစ္ျခင္း။


စာေရးသူ၏ မွတ္ခ်က္

တရားဂုဏ္ေတာ္ ႏွင့္ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ တို႔၏ ပါဠိေတာ္တို႔ကို မေဖာ္ျပထားပါ။ ဥပမာ - သြာကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ ..ကို ေဟာ ဟုသာ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သရဏဂုံပ်က္သူ

(၁) ေသဆံုးသူ
(၂) အျခားဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းသူ
(၃) ကိုးကြယ္မွု မွားယြင္းသူ

(ဥပမာ - ဘုရားအဆံုးအမတြင္မပါေသာ သစ္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၎၊ မခိုင္မာသည့္ ရုပ္ပံု၊ ပန္းပုမ်ားကို ၎၊ မျမင္မသိရသည္မ်ားကို သူမ်ားအေျပာ မ်က္စိမွိတ္ျပီး ကိုးကြယ္သူ)

သရဏဂုံတည္သူ (ဗုဒၶဘာသာဝင္ အစစ္ျဖစ္သူ)

- ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရတနာ သံုးပါးတို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္ (ေက်းဇူး) ကို အစဥ္ႏွလံုးသြင္းကာ အားကိုးအပ္ႏွံျပီး ရတနာသံုးပါးတို႔၏ အဆံုးအမကိုသာ လိုက္နာက်င့္သံုး ေနသူသည္သာလွ်င္ သရဏဂုံတည္သူ ျဖစ္ေလသည္။

အျပည့္အစံုသို႔...

ဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶသာသနာ အႏွစ္ခ်ဳပ္
(The Essence of Buddha’s Teaching)


စကားလံုးမ်ားရဲ ့အဓိပၸာယ္
(က) ကိုးကြယ္မွု = အားကိုးလွ်င္ - ကာကြယ္ေပးျခင္း(အမွား) - ေၾကာက္ရြံ ့မွဳ (ကမာၻဦးအစ ကပ္ေဘးမ်ားႀကံဳ)၊ ဆုလဒ္ ရလိုမွဳ (သားဆုပန္၊ လာဘ္ လာဘ လိုျခင္း) ေၾကာင့္ မသိမျမင္ ၊ အေၾကာင္းအက်ဳိး မမွန္တာလုပ္ေသာ မွားယြင္းေသာ အယူ ။
(အမွန္) - အေၾကာင္းအက်ဳိး မွန္ကန္မွဳရွိေသာ ကိုးကြယ္မွဳ ဆိုလွ်င္ ခြန္အားမွ် ျဖစ္သည္ ။(ခ) ဘာသာ = စကား၊ အေျပာ၊ အယူ၀ါဒ


ကမာၻေပၚတြင္ ဘာသာႀကီးေလးမ်ဳိးအနက္မွ - ဟိႏၵဴဘာသာသည္ ပထမဦးဆံုးေပၚလာသည့္ ဘာသာျဖစ္ျပီး စေပၚသည့္ ခုႏွစ္ မသိရပါ။ ဗုဒၶဘုရားအေလာင္းသည္ BC (ခရစ္ေတာ္ မေပၚ မီ) (၆၂၃) တြင္ ေမြးခဲ့သည္။ မိုဟာမစ္ (အစၥလာမ္) ထက္ (၁၁၇၀) ႏွစ္ေစာျပီး ေမြးခဲ့သည္။(ဂ) သာသနာ = အဆံုးအမ


- ပရိယတၱိသာသနာ = စာသင္၊ ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြး
- ပဋိပတၱိသာသနာ = စာအသိ၊ အေျပာအသိကို ခႏၶာကိုယ္တြင္း ရွုမွတ္
- ပဋိေ၀ဓသာသနာ = ခႏၶာတြင္း ရွုမွတ္က်င့္လို ့မဂ္၊ ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ အက်ဳိးရ

(ဃ) ေက်းဇူး = မိမိႏွင့္အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္


- အမ်ားဆိုင္ရာ ေက်းဇူးရွင္ = ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ
- မိမိဆိုင္ရာ ေက်းဇူးရွင္ = မိဘ၊ ဆရာ(င) ပံုေတာ္ႏွင့္ဂုဏ္ေတာ္


ပံုေတာ္ = (မ်က္စိျမင္) - တခဏ၊ (ပ်က္စီးေန) - <အႏွဳတ္ ဦးတည္> --- အကာ
ဂုဏ္ေတာ္ = (ဥာဏ္ျမင္) - ထာ၀ရ၊ (တိုးတက္ေန) - <အေပါင္း ဦးတည္> --- အႏွစ္

(စ) ပါရမီ = ျမင့္ျမတ္သူတို ့ျဖည့္စြမ္းရေသာအလုပ္


Noble deed, Noble task
(ယခုျဖည့္ခ်င္ ယခုျဖည့္လို ့ရ၊ ျမင့္ျမတ္စိတ္ထားျပီး ျဖည့္ရန္သာလို)

အျပည့္အစံုသို႔...

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သိမွတ္စရာ

ဗုဒၶဘုရားရွင္

အနႏၱစၾကဝဠာ သတၱဝါအားလံုးတို႔အား အမွန္ကိုသိျမင္ေစရန္ ႏွင့္ ဥာဏ္အလင္းကိုထင္ရွားစြာ ရရွိၾကရန္ ျပသလမ္းညႊန္ေပးျပီး၊ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေမတၱာႏွင့္ ဂရုဏာ ထားေတာ္မူေသာ သဗၺညဳတ (အလံုးစံုသိျမင္ေတာ္မူေသာ) ဥာဏ္ေတာ္ရွင္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟူသည္

ရတနာသံုးတန္ ႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ၾကည္ညိဳမွုုသဒၶါ စြဲစြဲျမဲျမဲ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခိုင္မာေနျပီး၊ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို ဘဝလမ္းညႊန္အျဖစ္ လိုက္နာခံယူက်င့္သံုး ေနသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶသာသနာအႏွစ္ခ်ဳပ္

သစၥာေလးပါးသည္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
(က) သိ = ဒုကၡသစၥာ
(ေဖာက္ျပန္၊ ႏွိပ္စက္၊ လိုတာမရ၊ ရတာ မလိုလို ့ ဆင္းရဲျခင္း)
(ခ) ပယ္ = သမုဒယသစၥာ
(ဒုကၡျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းတရား - ေလာဘ)
(ဂ) ဆိုက္ = နိေရာဓသစၥာ
(ဒုကၡသမုဒယခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း - နိဗၺာန္)
(ဃ) ပြား = မဂၢသစၥာ
(နိေရာဓသို ့ ဆိုက္ရန္ပြားေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးအက်င့္)
ဗုဒၶဘာသာအိမ္တိုင္း၌ ရုပ္ပြားဆင္းတု ထားရွိကိုးကြယ္ျခင္း

(က) ရုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ပံု


အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရုပ္တုကို ပင့္ယူပူေဇာ္မည္ဆိုလွ်င္ ေရွးဦးစြာ ရုပ္တုေတာ္ကို အေနကဇာတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ကို အေနကဇာတင္ျပီး ပူေဇာ္ကိုးကြယ္လိုလွ်င္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို ေလးစားသည့္စိတ္ႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ပြဲကို စနစ္တက် ကပ္လွဴပူူေဇာ္ရပါမည္။ ထို႔အတူ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးကိုလည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရပါမည္။ ထိုသို႔ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအား မိမိတို႔၏ စားဦးစားဖ်ားမ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရားထံစိတ္ေရာက္ျပီး လွဴဒါန္းျခင္းဟု မွတ္ယူထားရပါမည္။

(ခ) ရုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ရသည့္ အက်ဳိး


ျမတ္စြာဘုရား၏ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို ပူေဇာ္ရွိခိုးၾကသည့္ သူမ်ားမွာ “သက္ေတာ္ထင္ရွားျမတ္စြာဘုရားပါတကား “ ဟု ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို စိတ္ေရာက္ျပီးၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား၏ စိတ္သည္ အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ မိမိစိတ္သည္ စြမ္းလွ်င္မိမိအား အက်ဳိးေပးစြမ္းမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ “ သေမ စိေတၱ သမံ ဖလ ံ” ဆိုသည့္ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္အရ အက်ဳိးထူးမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။
“ စိေတၱ - မိမိ၏ စိတ္သည္၊ သေမ - သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ရုပ္တုဆင္းတုေတာ္နဲ႔ အညီအမွ် ထားႏုိင္သည္ရွိေသာ္၊ သမံ ဖလံ - ဘုရားအစစ္ကို ပူေဇာ္ရ သကဲ့သို႔ အက်ဳိးတရား အတူတူပင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ “
မိမိတို႔အိမ္တြင္ ဗုဒၶရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ဘုရားစင္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလတၱံ႔ပါ အက်ဳိးေက်းဇူး (၉) မ်ဳိးကို ရရွိပါသည္----
(၁) ဘုရားစင္ရွိသည့္အတြက္ ဘုရားကိုျမင္ေနရျခင္း၊ ဘုရားေဝယ်ာဝစၥ ျပဳေနရျခင္း၊ ဘုရားကို ကိုင္းညႊတ္သည့္စိတ္ျဖင့္ မေမ့ျခင္းႏွင့္ ဘုရား တရားႏွင့္ ကင္းကြာမေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
(၂) ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေတြ႔ရျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ပို၍ ယံုၾကည္မွု ေလးနက္လာသည္။
(၃) အိမ္တြင္ ဘုရားစင္ရွိလွ်င္ စနစ္တက်ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္မွုျပဳျခင္းျဖင့္ သတိျမဲျခင္းႏွင့္ ပညာဥာဏ္ထက္ျမက္ျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။
(၄) ကုသိုလ္တရားမ်ား တိုးပြားလာသည္။
(၅) စိတ္ညစ္ညဴးမွု ရွိလာလွ်င္ ဘုရားရွင္ေရွ ႔ေတာ္သို႔သြားျပီး ဘုရားပန္း လဲျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကို အေသအခ်ာၾကည့္ အာရုံျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ညစ္ညဴးမွုမ်ား ပေပ်ာက္လာသည္။ အမွားအယြင္းမ်ားမျပဳလုပ္မိေတာ့ဘဲ ရပ္တန္းမွရပ္ၿပီး စိတ္ၾကည္ႏူးမွု ခ်က္ခ်င္းရရွိလာပါသည္။
(၆) အိမ္တြင္ ဘုရားစင္ရွိသျဖင့္ နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝမ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမွ ကင္းၿပီး မေၾကာက္မရြံ႔ ေနႏုိင္ပါသည္။
(၇) ဆင္းရဲဒုကၡကို သည္းခံလာႏုိင္ပါသည္။
(၈) ဘုရားစင္ကို ပိုးမွ်င္ဖုန္မ်ား ကင္းစင္ေအာင္ လွည္းက်င္းသုတ္သင္ၿပီး က်က်နန ထားလွ်င္ အိမ့္က်က္သေရ၊ လူ ့က်က္သေရတက္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာမ်ား တက္ပါမည္။
ဘုရားစင္ရွိသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူေပါင္းသင္းေနရ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ ခ်ီးေျမွာက္ပူေဇာ္မွုကို ခံယူရရွႏုိင္ပါသည္။


ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေကသမုတၱိသုတ္ (သို႔) ကာလမသုတ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္


ဘုရားရွင္သည္ နယ္စပ္ရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ေသာ ေကသမုတၱိရြာႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ ၎ရြာႀကီးတြင္ ဘုရားရွင္အေရွ႔ဦးစြာ တတၳိပုဂၢိဳလ္ (၆) ဦးမွ ငါေဟာတာယံု၊ သူမ်ားေျပာတာမယံုနဲ႔ဆိုၿပီး မွားယြင္းေသာ အယူဝါဒမ်ားစြာကို ေဟာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္လို႔ ရြာသားမ်ားအားလံုး အယူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြေဝေနၾကေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားရွင္မွ ေကသမုတၱိသုတ္ ကို ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။
၎သုတၱန္သည္ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ရွိသမွ်ေသာ အေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီးမ်ားအားလံုးမွ အထူးေလးစားဆံုးႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းရဆံုးေသာ သုတၱန္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး---
(၁) The Bravest Announcement
အရဲရင့္ဆံုးေသာ ေႄကြးေၾကာ္သံ
(၂) The Freedom of Thought
အေတြးအေခၚ ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ယူေနေသာ သုတၱန္ျဖစ္ေပသည္။
၎သုတၱန္တြင္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ ကို ျပခဲ့ၿပီး ၎ (၁၀) ခ်က္ကို အလြယ္တကူလက္ခံယံုၾကည္ျခင္းမျပဳဘဲ ေခတၱထားၿပီး ေသခ်ာစီစစ္ၿပီးမွ ယံုရန္ျဖစ္သည္။
(၁) ဆင့္ - တစ္ဆင့္စကားေျပာလာေသာ စကားကို မယံုနဲ႔အံုး၊
(၂) ေကာ - ေကာလဟာလ စကားကိုလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၃) စာ - စာအုပ္ထဲကေျပာတိုင္းလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၄) စဥ္ - အစဥ္အလာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ စကားကိုလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၅) ကူး - ဟိုနည္းဒီနည္း နည္းကူးခ်ၿပီးလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၆) ေတြး - အေတြးေကာင္းတိုင္း မွန္တယ္ဆိုၿပီးလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၇) ဆင္ - ယုတၱိမ်ားနဲ႔ ဆင္ေျခေပးတိုင္းလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၈) ငါ့ - ငါ့အယူဝါဒသာ မွန္တယ္ဆိုၿပီးလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၉) ေလး - ေလးစားၾကည္ညိဳထိုက္ေသာသူ ေျပာတိုင္းလည္း မယံုနဲ႔အံုး၊
(၁၀) ရာ - ငါ့ဆရာေျပာတိုင္းလည္း အားလံုးမွန္ၿပီလို႔ မယံုနဲ႔အံုး။
မည္သည့္အယူဝါဒျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္သိေအာင္လုပ္ၾက ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ ႔ လုပ္ၾကည့္လွ်င္ မွား / မွန္၊ ဆိုး / ေကာင္း ကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္ၿပီးမွ လက္ခံယံုၾကည္က်င့္သံုးၾကရန္ ျဖစ္ေပသည္။

ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ေရွာင္ရန္
(က) မိမိအက်ဳိးရွိ အမ်ားအက်ဳိးရွိ ဆိုလွ်င္ လုပ္ပါ။
(ခ) ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ခ်ီးက်ဴးလွ်င္ လုပ္ပါ။

(က) ေဆာင္ပါ
(၁) မိမိအက်ဳိးရွိ / အမ်ားအက်ဳိးရွိ (အေကာင္းဆံုး)
(၂) အမ်ားအက်ဳိးရွိ / မိမိဘာမွမရွိ (ဒုတိယအေကာင္းဆံုး)
(၃) မိမိအက်ဳိးရွိ / အမ်ားဘာမွမရွိ (တတိယအေကာင္းဆံုး)

ေရွာင္ပါ
(၁) မိမိထိခိုက္ / အမ်ားလည္းထိခိုက္ (အဆိုးဆံုး)
(၂) အမ်ားထိခိုက္ / မိမိဘာမွမျဖစ္ (ဒုတိယအဆိုးဆံုး)
(၃) မိမိထိခိုက္ / အမ်ားဘာမွမျဖစ္ (တတိယအဆိုးဆံုး)

(ခ) ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ခ်ီးက်ဴးလွ်င္ လုပ္ပါ။ ကဲ့ရဲ ႔လွ်င္ ေရွာင္ပါ။ သူယုတ္မာမ်ား၏ ကဲ့ရဲ ႔ မွုကို ဂရုစိုက္ရန္ မလိုပါ။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္
(က) ဆရာေကာင္း အျမန္ဆံုးရွာၿပီး မွန္တိုရွင္းေသာ နည္းလမ္းရေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ (သပၸဴရိသူ ပနိသွ်)
(ခ) မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွလံုးသြင္းမွန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။ (ေယာနိေသာ မနသိကာရ)

အျပည့္အစံုသို႔...

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...