Friday, September 12, 2008

ရွစ္ပါးသီလ

ရွစ္ပါးသီလခံ ယူေဆာက္တည္ပံု

၁။ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ ။
၂။ ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ ။
၃။ တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ ။


သံဃာ - ယ. မဟံ ၀ဒါမိ တံ ၀ေဒထ ။
လူ - အာမ ဘေႏၱ ပါအရွင္ဘုရား ။

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ (သံုးေခါက္ဆို)

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

သံဃာ - တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ ။
လူ - အာမ ဘေႏၱ ပါ အရွင္ဘုရား ။

၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၃။ အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၄။ မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၅။ သုရာေမရယ မဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၆။ ၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၇။ နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိလူသန
႒ာနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၈။ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။

သံဃာ - တိသရေဏနသဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ သာဓုကံ ကတြာ ဓမၼံ
အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ ။
လူ - အာမ ဘေႏၱ ပါ အရွင္ဘုရား ။

တစ္ပါးစီ၏ အနက္အဓိပၸါယ္
ပါဏာတိပါတ သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
ေသေစလိုေသာစိတ္ျဖင့္ မည္သည့္သတၱ၀ါ၏အသက္ကိုမဆိုသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ပါဏာတိ ပါတာ မည္၏ ။
အဒိႏၷာဒါန သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
ကိုယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ သူတပါးတို႕ ကမေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း၊ ဓားျပတိုက္ျခင္း ၊ လိမ္ညာယူျခင္း၊လွည့္ပတ္ယူျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရား၌ အေလး တင္းေတာင္း ခ်ိန္ခြင္ စသည့္ျဖင့္ မမွန္မကန္ျပဳျခင္း ၊ ေရာင္းကုန္တိုးေအာင္ ေရထိုးျခင္း စသည္ျဖင့္ မရိုးမသား မတရားျပဳလုပ္၍ ယူျခင္းမွန္သမွ်သည္ အဒိႏၷာဒါန ျဖစ္သည္။
အျဗဟၼစရိယသ သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
မျမတ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္ဟူရာ၌ မိန္းမေယာက်္ားႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အခ်င္းခ်င္း ေပ်ာ္ပါး ေပါင္းသင္းမႈ ကိစၥကို ေမထုန္ဟုဆိုသည္။ကာေမသုမိစၦာစာရမွာမိမိတို႔ ဇနီးခင္ပြန္းအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းခြင့္ရေသးသည္၊ ဤ အျဗဟၼစရိယ ေဆာက္တည္သူတို႔မွာ ဇနီး ခင္ပြန္း အခ်င္းခ်င္း ေသာ္မွေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္မရ။ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ သူေတာ္စင္မ်ားသည္ ငါးပါးသီလတြင္ ကာေမသုမိစၦာစာရအစား ဤအျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါက သာ၍အက်ိဳး ၾကီးသည္။
မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ျပ၍ ျဖစ္ေစ လိမ္ညာမႈ မွန္သမွ်သည္ မုသာ၀ါဒ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာရေသာ မုသားကမ်ား၍ ၀စီဒုစရိုက္၌ထည့္သြင္းရသည္။ လိမ္လည္ေျပာဆိုရာ၌ သူတပါးအက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးေအာင္ လိမ္ညာေျပာဆိုေသာမုသား မ်ိဳးသာ အပါယ္ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သူတပါးအက်ိဳးစီးပြား အနည္းငယ္ ပ်က္စီး လွ်င္္ အျပစ္ငယ္၏ ။ မ်ားစြာ ပ်က္စီးလွ်င္အျပစ္ၾကီး၏ ။
သုဒါေမရယ သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
ေသရည္ ေသရက္ ဘိန္း ဘင္း ကေစာ္ ေလွာ္စာ ကုတ္ကင္း ေဆးေျခာက္ ဘိန္းျဖဴစေသာ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ မည္သည့္ပစၥည္းတို႔ကိုမဆို ေသာက္စားသံုးစြဲျခင္းမျပဳရ။ ထိုအရာမ်ားကို ေသာက္စားသံုးစြဲျခင္းသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။
၀ိကာလေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
ေနလြဲေသာအခါ အစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏’’ဆိုရာတြင္ ေန႔လယ္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီ အခ်ိန္မွ ေနာက္ပိုင္းကို ေနလြဲ မြန္းလြဲဟုေခၚသည္။ ထိုေန လြဲသည္မွစ၍ ေနာက္ေန႔ နံနက္ အရုဏ္တက္သည့္တိုင္ေအာင္ ထမင္းဟင္းလ်ာ မုန္႔ ပဲ သေရ စာ သစ္သီးစသည့္ စား ေသာက္ဖြယ္ရာ ဟူသမွ်ကို မစားရ။ ယင္း အစားအစာမ်ားကို စားလွ်င္ ၀ိကာလေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ပ်က္သည္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဖ်ာ္ရည္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေသာက္ ေကာင္း၏ ။ ထန္းလ်က္ကိုပင္ မစားရ၊ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္၍ ေသာက္ရသည္။
နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိလူသန႒ာနာ သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
နစၥ = ကျခင္း
ဂီတ = သီဆိုျခင္း
၀ါဒိတ = တီးမႈတ္ျခင္း
၀ိသူကဒႆန = ဆန္႔က်င့္ဘက္ကို ၾကည့္ရူျခင္း
မာလာဓာရဏ = ပန္းပန္ျခင္း
ဂႏၶဓရဏ = အေမႊး ရနံေဆာင္ျခင္း
ဂႏၶ၀ိေလပန = နံ႔သာ န႔ံသာေပ်ာင္းသံုးစြဲျခင္း
မ႑န = အလွျပင္ျခင္း
၀ိဘူသန = တန္ဆာဆင္ျခင္း
႒ာန = အေၾကာင္းအရာ
ဥစၥာသယန မဟာသယနာ သိကၡာပုဒ္ သိမွတ္ဖြယ္
ဥစၥာသယန။ ။ (ျမင့္ေသာေနရာ) အေျခတစ္ေထာင့္ထြာထက္ ရွည္ေသာ အိပ္ရာ ခုတင္ ကုလားထိုင္ၾကီးမ်ားစသည္‘ဥစၥာသယန’ ဟုေခၚသည္။ မထိုင္ေကာင္း အအိပ္ေကာင္း။
မဟာသယနာ။ ။ (ျမတ္ေသာေနရာ)စည္းစိမ္ခံစားေလ့ရွိေသာ လူခ်မ္းသာမ်ား၏ အိမ္
၌ လက္ေလးသစ္မက ခမ္းနားဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း၊ ေရႊျခည္ ေငြျခည္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္
လုပ္ထားေသာ ပိုးအခင္း လဲေမြ႔ရာ ဂြမ္းေမြ႔ရာမ်ားကို မသံုးေကာင္း၊ အသံုးျပဳလွ်င္ ဤသိကၡာ
ပုဒ္ပ်က္သည္။ အုန္းခြံအဆာသြတ္ ေမြ႔ရာကိုမူ သံုးေကာင္းသည္။ သင္ျဖဴးေခ်ာ ေကာ္ေဇာေမြး
တိုစသည္ တို႔ကိုကားဤသိကၡာပုဒ္အရ ျမတ္ေသာေနရာဟုမဆိုရေခ်

ရွစ္ပါးသီလေစာင့္တည္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာအက်ိဳးမ်ား

ရွစ္ပါးသီလသည္ အျမဲတတ္ႏိုင္လွ်င္ အျမဲေစာင့္ထိန္းသင့္ျပီး ရံခါတတ္ႏိုင္လွ်င္ ရံခါ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေသာ သီလျဖစ္သည္။ လူတို႔ႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ သီလျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ဤရွစ္ပါးသီလကို လဆန္း(၈)ရက္၊ လဆုတ္ (၈)ရက္္၊ လျပည့္၊ လကြယ္ေန႕မ်ား၌ ဥပုသ္ေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ ပိုင္းျခား၍ က်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။
ဤရွစ္ပါးသီလကို သာမန္ေစာင့္ရိုးေစာင့္ရက္မ်ားတြင္သာ အၾကိဳအပို ေစာင့္သံုးေသာ
အားျဖင့္ အဖိတ္ေန႔ ဥပုသ္ေန႔အထြက္ေန႔မ်ားတြင္ပါ ေစာင့့္သံုးေလ့ရွိသည္။ ဤရွစ္ပါးသီလကို
က်င့္သံုးေဆာက္တည္ျခင္းသည္-
- ဘုန္းတန္ခိုး အရွိန္အ၀ါ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္သည္။
- စၾက၀ေတးမင္း ဧကန္ျဖစ္မည့္ စၾကာမင္းေလာင္းသည္ပင္ ရွစ္ပါးသီလ
ေဆာက္တည္မွသာ စၾကာရတနာဆိုက္ ေရာက္ျပီး စၾက၀ေတးမင္းအျဖစ္သို႔
ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။
- ဘ၀သံသရာ၌ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ ေရာက္ရွိကာ လူနတ္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အၾကိမ္ၾကိမ္ခံစားရျပီး မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ အထိအဆင့္ဆင့္ေသာ အကိ်ဳးတရားမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။
- မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ကာ အျပစ္ကင္းစင္
၍ အမ်ားခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ယံုၾကည္မႈ အားထားမႈကို ခံရသည္။
- ယခုဘ၀တြင္ပင္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ အစုလိုက္ အပံုလိုက္ တိုးတက္ၾကီးပြားႏိုင္သည္။
စာေရးသူမွတ္ခ်က္။ ။ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ မူလတန္းမွစ၍ ငါးပါးသီလကို သိရွိၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္သိရွိျပီးဟုယူဆ၍ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ပံုကို မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ ရွစ္ပါးသီလေဆာက္တည္ပံုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ကုသိုလ္ယူႏိုင္ၾကပါေစ။ (ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အထက္တန္းအဆင့္ စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္)


0 comments:

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...